simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܂ Xܘܝ̇ܝX ܂ ܚܕ ܡ̇ܢ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܒܪܐ ܘܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘ ܗܟܘܬ ܗܠܝܢ ܘX ܕܬܠܬܐ ܕܩܦܠܐܐ̈ ܐܘ ܟܝܬ ܕܚܪܡܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ
MiaphysiteDocs ܂ ܂ ܠܝܬ ܡܟܝܠ ܚܪܝܢܐ ܂ ܡܕܢܚܐ ܘܡܨܪܝܢ ܬܚܝܬ ܚܕ ܢܝܪܐ ܂ ܡܝܬ ܗܠܝܢ ܘܡܢ ܒܬܪ ܬܘܒ ܦܘܩܩܐ ܕܛܡܐܘܬ ܐ ܕܡܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܚ̣ܐ ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܐܟܚܕܐ ܠܦܓܥܐ ܗܠܝܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܦܪܘܫܐ̈ ܂ ܣܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܒܘܝܢܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ
JnEph:EccHist ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܕ ܦܩ̣ܕ ܘܐܬܠܒ̣ܟܘ ܘܥ̣ܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܃ ܒܪܘܓܙܐ ܗܠܝܢ ܝ ܗܘ ܆ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܝ̇ܨܘܦܬܢܐ̈ ܕܥܕܬܐ̈ ܐܬܟ̇ܢܫܘ ܘܩ̣ܥܘ ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ ܕܒܗ ܐܨܛܒ̇ܝܬ ܂ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ ܕܒܗ ܗܠܝܢ ܂ ܒܕܒܚܐ ܕܝܢ ܕܒܪܗ ܘܒܡܥܡܘܕܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈
Babai:BookUnion ܂ ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ ܃ ܘܕܚܕܘ̣ ܨܒܝܢܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܟ ܕܗ̇ܝ ܕܐܒܐ ܕܫܕܪܢܝ ܪܒ ܗܘ ܡܢܝ ܂ ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܛܘܠ ܚܘܝܕܐ ܕܥܕܬܗẌ ܩܕܝܫܬܐ̈ ܂ ܠܘ ܕܬܚܕܬܘܢ ܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܂ ܡܪܢ ܓܝܪ ܚܫܒܟܘܢ̣ ܕܫܘܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܘܓܒܟܘܢ ܒܙܒܢܐ̈ ܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܡܢ ܚܕ ܡܢܝܐ ܠܥܣܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܕܐܣܩܗ ܀ ܒܡܬܝ ܗܘ̇ ܕܚܡܫ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܛܝܪ ܠܗܘ ܠܚܪܬܐ ܂ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܒ̇ܝܢ ܂ ܕܗܪܟܐ ܟܕ ܠܟܠܚܕ ܡܢ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ̣ ܠܒܘܬܟܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܩܕܝX ܠܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܐܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܇ ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
MiaphysiteDocs ܃ ܡܛܠܬܗ ܕܐܕܝܩܛܘܢ ܃ ܒܝܢܬ ܛܘܒ̣ܬܢܐ Xܦܛܪܝܪܟܝܣ ܂ X ܝ ·ܝ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܪܘܚܢܝܐ̈ ܡܙܝܚܝܢ ܕܡܢܐ ܕ ܢ ܬܘܒ ܐܣܬܥܪ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܆ ܐܝܟܢܐ ܗ̣ܘ ܐܬܚܡܬܘܢ ܡ̣ܢ ܡܘܬ ܐ ܒܐܪܙܐ ܂ ܦܘܩܘ ܡ̣ܢ ܛܝܪܐ ܗܠܝܢ ܂ ܘܩܒܠܘ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܣܥ̇ܪܝܬܘܢ
IšoAdiab:Epist ܆ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܘܪܕܘܦܐ̈ ܃ ܐܟ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ X ܘܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܒܐܒܗܐ̈ ܃ ܘܙܘܓܐ ܕܒܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
Elia:epLeonḤar ܆ ܕܪܫܝܥܬܐ ܗܝ ܕܠܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܚܕܝܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܒܫܘܒܚܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܣܟܠܝܢܢ . ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ ܐܦ ܡܢ
Elia:epLeonḤar ܆ ܗ̇ܘ ܒܚܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܆ ܢܐܡܪ ܟܕ ܦܫܝܛܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܡܠܬܐ ܂ ܠܡܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܐ ܟܬܝܒܐ ܂ ܘܕܠܐ ܡ̣ܢ ܣܘܓܐܐ ܢܠܐܐ ܒܕܐܝܟ