simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
ZachSch:ActsSev ܬܘܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܬܟܬܒܘ ܒܪܡ ܗܠܝܢ ܕܡܣܡܒܪܝܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܪܥܘܢ ܟܬܪ ܒܩܫܝܘܬ ܩܕܠܐ
AntiTriThWrit ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ ܕܚܕ ܐܠܝܘܐ ܬܘܕܐ ܇ ܟܕ ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܓܘܢܝܬܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܘܣܝܣ̈ ܘܟܝܢܐ̈ ܬܘܕܐ ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܬܪܝܢ̈ ܒܝܫܐ̈ . ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܥܡ ܥܘܠܐ̈ ܘܒܗ ܒܐܩܡܐ ܗܠܝܢ ܕܢܩܦܐX . --⁸ܝܕܝܥܝܢ X XX . -- ⁷ܡܝܘܬܘ . ܝXX . --¹¹ܕ ܥܡ
Elia:epLeonḤar ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܕܐܬܘ ܠܚܕܝܘܬܐ ܆ ܒܚܝܪܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܦܢܝ ܗܠܝܢ ܐܘܟܝܬ ܡܒܣܪܐ ܬܬܒܨܪ : ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܩܛܪܓ ܕܓܢܒܢܢ ܚܕ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܫܟܚܬ ܠܙܘܙܐ ܗ̇ܘ ܕܐ . ܘܒܕܬ ܆ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܒܥ
Ps-Zach:EccHist ܬܪܥܣܪ̈ ܂ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܦܪܫܐܝܬ ܪܫܝܡܝܢ ܡ̇ܠܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘܐܬܕܚܝܘ ܒܣܝܠܝܣܩܣ̣ ܘܡܪܩܘܣ ܀ ܡܐܡܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܪܝܫܐ̈
P:ApocBar [AB] ܬܪܬܝܢ̈ ܐܓܪܢ̈ ܆ ܚܕܐ ܫܕܪܬ ܒܝܕ ܢܫܪܐ ܠܬܫܥܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܘܟܐ̈ . ܘܐܢܫ ܠܐ ܗܘܐ ܥܡܝ ܆ ܐܠܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܆ ܘܟܬܒܬ
BarṢal:ComGosp ܬܪܬܝܢ̈ ܐܬܘܬܐ̈ ܕܠܚܡܐ ܂ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ̇ ܕܛܥ̣ܘ ܐܢܝܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܕܐܙܕܗܪܘ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܦܪܝܫܐ̈ ܂ 2ܐܝܟܢܐ ܕܢܥܗܕ 0ܐܢܘܢ