simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Nars:memCreat ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ ܗܠܝܢ . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܘ ܒܡܪܚܩܢܘܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܗܝܢ
Ath:Inc ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
SynWestSyr ܬܚܘܡܐ ܡܪܢܝܐ ܦܣܩ ܗܠܝܢ . ܕܡܢ ܠܬܚܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܥܡ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqJul ܠܗ ܕܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܘܒܕܓܘܢ ܟܕ
JnRufus:Pleroph ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ
Basil:SyrHex ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܗ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ : ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
ThdrMops:ComPs ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܗܘܐ
DidascApost ܟܙܝܣܛܝܢܐ̈ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ X -- ³⁷³ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul : ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ X ܕܐܝܬܝܢܢ ܡܚܘܐ
PhiloxMab:epMonksSen ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ XXX X ܕܐܠܗܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܡ̣ܢ X ܕܡܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ Xܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܨܪ X
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝ̣ܩܝܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ X XX
ApocPs-Meth ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇
SevAnt:LuqJul : ܟܕ ܡܬܪܥܝܢ ܗܠܝܢ ³⁰ܕܒܝܬ ܡ̇ܢܝ :
BarṢal:ComGosp ܛܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܥ̣ܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܚܕܐ ܡ̇
BarEbr:CandSanc . ܘܣܘܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܀ ܫܪܝܐ ܕܣܥܝܐ