simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ̣ ܕܝܢ ܐܚܪܬ ܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐ̣ܡܪ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪ ܫܡܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܦܩܕ ܠܢ‏ ‏ 6 ܟܕ ܗܟܝܠ
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
P:1Chr [AB] ܩܘܪܝܐ̈ ܥܕܡܐ ܠܡܠܟܐ ܕܘܝܕ : ܘܟܦܪܘܢܝܗܝܢ̈ . ܘܥܩܝܡ : ܗܠܝܢ ܘܒܚܫܡܘܢ : ܘܒܚܬܦܠܛ : ܘܒܨܢܩܠܓ . ܘܒܡܪܡܪܢܐ : ܘܣܡܣܠܐ .
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܟܐ . ܡܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܚܘܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 5 ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܆ ܚܕ ܟܡܐ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܘܢܡ̣ܠܟ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ : ܗ̇ܢܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܥܠ ܓ̇ܙܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܓ̣ܚܟܢܢ : ܗܠܝܢ : ܘܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܙ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܒܥ̣ܘܠܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
Hom6thCent ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ ܟܘܡܪܐ̈ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܗܠܝܢ ܘܒܥܘܬܐ̈ ܕܩܪܒ . ܘܕܡܥܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
BarṢal:ComGosp ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂ ܟܕ ܠܒܘܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘܟܝܬ ܝܝ ܠܓܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܗ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܥܢ̣ܝܢ ܒܐܣܘܛܘܬܐ ܘܒܪܘܝܘܬܐ ܂ ܘܒܕ ܐ ܟ
Ps-Zach:EccHist ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢ ܝ · [ܕ]ܠܐ ܒܣܒܪ ܂ 2ܕܡܢܗܝܢ ܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ̣ ܠܐ ܢܘܟܪܝܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ ܐܝܬ ܦܣܘܩܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܀ Xܩܘܘܩܐ ܩܕ ܡܝܐ . ܗܠܝܢ ܬܠܝܬܝܬܐ . ܡXܝ̇ ܕ ܒܪܘܐ . ܕ ܘܥܐ ܗܘ ܕ ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX
LiberGrad ܦܪܢܣܐ̈ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܘܢܣܬܪܩ : ܐܬܐ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܦܘܪܢܣܐ : ܘܗܢܘܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܟܠ ܥܐܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܫܪܝܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈