simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܝܢ̈ ܕܠܐ ܙܐܦ̣ܐ ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ¹ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܒܩܘܗܝ̈ ܕܗܘܡܪܘܣ .
Chron1234 ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܛܠ ܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܗܘ X0 ܡܢ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܥܘܬܢ . ܘܢܬܛܦܝܣ ܠܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡ̣ܝܢ ܚܛܘܦܝܐ ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ .
DidascApost ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܡܨܘܬܐ̈ XXX ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝ̣ܢܐ̈ X⁴ܝ ܪܚܡܝܢ ܆
Eph:Adden ܦܬܓܡܐ̈ ܘܦܢܝܬ ܠܗ ܕܐܝܟܢ ܬܗܘܐ ܘܦܢܝܬ ܗܘܬ X ·ddܒܟܬ ܗܠܝܢ X X5ܘܝܠܕXܝ ܡܠܟܐ ܬܩܝܟܐ ܕܠܡܠܟܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦ ܘܫ̇ܡܥܬ
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܥܠ ܓ̇ܙܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܓ̣ܚܟܢܢ : ܗܠܝܢ : ܘܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܙ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܒܥ̣ܘܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ̣ ܕܝܢ ܐܚܪܬ ܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐ̣ܡܪ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪ ܫܡܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈
Ath:ExposPs ܟܠܟܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܨܘܬܘ ܟܠ ܥܡܪܝ̈ ܬ ܐܝܟܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܠܝܚܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ ܕܗܘܘ ܡܠܦܝ̈ ܐܪܙܐ̈ ܠܕܬܚܝܬ ܫܡܥܘ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
IsaacAnt:memHom ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ : ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܥܝ . ܘܒܥܐ ܣܬܪܐ ܕܢܥܒܪ : ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܕܐܫܬܠܚܘ ܪܗܘܛܐ̈ : ܘܐܬܡܚܝܘ ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ . ܠܗܠܝܢ ܘܠܕܝܟ ܗܠܝܢ ܫ̇ܟܢܬ̇ ܠܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܟܠ ܥܐܕܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܆ ܫܪܝܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .