simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܘܒܐܝܕܐ ܐܪܥܐ ܡܛܫܝܢ̈ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
JacSer:Epist ܕܒܥܝܬ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܂ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܟ ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܬܣܒ̣ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ
ActsStAnth ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ X ܣܝܝܙ XX ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܩ ܒXܒܫܘXܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ X ܢܦܢ ܘܢܦܠܢ 1ܣܝܝ ܠXܝ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܘܒܕ X . XX8 X ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ܕܢܦܫܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
MiaphysiteDocs ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܐܠܐ ܡܢܐ ܠܒܝܫܬܐ̈ ܕܗܢܐ ܘܠܬܫܝܩܐ ܗܠܝܢ ܟܬܝܒܝܬܐ ܃ ܡܬܓܚܟ ܝ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܂ ܘܡܢ ܐܢܫܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܬܬ̇ܚܬܐ ܒܐܘܟܦܢܐ ܠܙܘܗܪܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܝ ܀ 21ܘܕܫ̇ܒܩ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܬܢ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ . ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܚܡܝܢ ܠܟܝܢܐ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ Xܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܟܝܢܐ . ܠܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܚܫܐ̈
LiberGrad ܦܪܢܣܐ̈ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܘܢܣܬܪܩ : ܐܬܐ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܦܘܪܢܣܐ : ܘܗܢܘܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
IšoAdiab:Epist ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܡܫܢܐ ܒܝܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܠܢ ܝ ܣܒܪܐ ܒܝܫܘܥ ܕܡܣܬܥܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ
SevAnt:CathHom ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܪܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܕܘܠܝܐ ܕܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܟܐ . ܡܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܚܘܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 5 ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܆ ܚܕ ܟܡܐ
GanBus ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘܘ ܝܪܬܐ . ܐܠܘ̈ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܚܕ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܝܪܬܐ ܠܥܠܡܐ . [X 14]ܐܠܘ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܡܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ . 5 , 14ܠܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ̣²⁴¹ |525|ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܠܚܕ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܡܩܒܠ ܐܓܪܗ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܛܒܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐ̣ܙܠ ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܗܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܂ X X ܝ ܂ ܗܕܐ ܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ ܂ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ
Hom6thCent ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ ܟܘܡܪܐ̈ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܗܠܝܢ ܘܒܥܘܬܐ̈ ܕܩܪܒ . ܘܕܡܥܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ