simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ ܗܠܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ : ܗܠܝܢ ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈
PersMartKgYaz1 ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 6 ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
BarEbr:CandSanc ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
Cyr:Epist ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ
AbbaIs:Ascet XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
PhiloxMab:Disc ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈
ZachSch:ActsSev ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ
IsaacNin:memColl ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܡܬܬ̇ܚܬܐ ܒܐܘܟܦܢܐ