simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComMattLuke ܕܐܦܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܘܬ ܚܕ ܗܠܝܢ ܢܐܬܘܢ ܒܫܡܐ ܕܝܠܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܐܐܢܐ ܡܫܝܚܐ :
ChalcedWrit ܠܝܬ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܕܫܐ ܆ ܗܢܐ ܠܐܡܨܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܘܣܝܐ : ܢܫܐܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܘܓܕܫܐ . ܡܕܡ ܒܝܬ
DidascApost ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܡܢ ܪܝܫܝܬܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܡܨܘܬܐ̈ XXX ܘܚܪܝܢܐ̈ ܘܕܝ̣ܢܐ̈ X⁴ܝ ܪܚܡܝܢ ܆
ActsStAnth ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ X ܣܝܝܙ XX ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܩ ܒXܒܫܘXܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ X ܢܦܢ ܘܢܦܠܢ 1ܣܝܝ ܠXܝ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX
IšoMerv:ComPs ܕܫܪܟܐ . ܡܕܝܢ ܒܘܛܠܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܚܘܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܗܫܐ ܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܐܢ ܠܡܫܒܚܘ ܠܐ ܙ̇ܕܩ 5 ܒܐܪܥܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܆ ܚܕ ܟܡܐ
ThdrMops:ComPs ܕܫܪܟܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ : ܒܝܕ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܙܒܢ X : ܘܡܟܪܙܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܘܐܬܝܗܒ ܠܫܠܝܚܐ̈ : ܘܗܟܢܐ ܒܝܕ ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܒܠܐ ܨܝܕ
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
Elia:epLeonḤar ܆ ܗ̇ܘ ܒܚܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ . ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܝܬ ܠܢ ܣܢܐܓܪܐ ܕܬܪܬܝܗܝܢ̈
AnṭTagr:FifBookRhet ܐܬܚܫܚܬ̇ . ܐܟܚܕ ܕܝܢ ܘܕܬܥܝܪ X1X1ܩ ܘܬܢܕ ܠܗܘܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܠܐ ܕܟܝܐ̈ ܘܥܢܬܐ̈ ܒܐܦܝ̈ X ܬܪܥܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܝܟ
ComGenExod ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ ܬܫܥܝܬܗ . ⁷⁹ܟܕ ܐܡ̇ܕ̇ Xܗ̇ܢܘ]ܢ ܗܠܝܢ ܩܘܕܫܝܢ ]ܗܘ . ܗܢܘ X⁷[ܦܘܪܫ ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ
CaveTreas ܕܠܥܠ ¹³ܡܢܗ̇ . Xܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ¹⁴ܫܡܝܐ ܕܠܥܠ XX ¹⁵ ܐܝܬ̣ܝܗ̇ ܗܠܝܢ ⁹ܕܠܥܠ X ܐܝܬ̣ ܠܗ̇ . ⁰ܘܦܪܝܫܐ ¹¹ܗܘ̣ܬ¹² ܒܚܙܬ̣ܗ̇ ܡ̣ܢ
GanBus ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘܘ ܝܪܬܐ . ܐܠܘ̈ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܚܕ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܝܪܬܐ ܠܥܠܡܐ . [X 14]ܐܠܘ ܓܝܪ
ApocPs-Meth ³ܕܡܬܩܪܝܢ X ⁴ܒܢܝ̈ ܓܪܒܝܐX ܇ ܘܩܕ̇ܒ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ ܥܕܡܐ ܗܠܝܢ ¹ܩܕܡ ܐܠܗܐ ²ܘܫܡܥܗ ܐܠܗܐ . 5 ܘܦܩ̣ܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ Xܠܛܘܪܐ̈
Basil:SyrHex 0ܕܡܬܚܙܝܢ ܣܘܟܠܐ ܕܥܗܢ ܥܠ ܐܠܗܐ ܢܣܒܪܘܢ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܝܬ ܝܘܠܦܢܐ ܘܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܠܐܠܗܐ . ܘܡܢ
Shub:BookGifts ܥܡ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܡܣܬܟܠܝܢܢ ܇ ܒܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܗܝܕܝܟ ܠܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ ܥܡܠܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܇ ܘܙܢܝܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܕܕܘܒܪܐ̈ .
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ
IsaacNin:memColl ܇ ܡܬܬ̇ܚܬܐ ܒܐܘܟܦܢܐ ܠܙܘܗܪܐ̈ ܕܡܛܠܬܗܝ ܀ 21ܘܕܫ̇ܒܩ ܗܠܝܢ ܐܦ ܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܝܬܢ̈ ܡܣ̇ܟܠܐ . ܒܝܕ ܫܐܠܬܐ̈ ܕܐܝܟ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܩܕܝܡ · ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܡܠܬܐ . ܘܠܐ ܢܒܨܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ . ܢܟܬܪ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ
Tim1:Epist ܡܩܒܠܝܢ ܐܓܪܐ . 5 , 14ܠܐ ܕܝܢ ܡܩܒܠܝܢ̣²⁴¹ |525|ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ . ܘܟܠܚܕ ܐܝܟ ܥܡܠܗ ܡܩܒܠ ܐܓܪܗ . ܐܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡ̣ܢ