simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
P:Ezek [AB] ܠܟܝ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܬܪܚܡ ܥܠܝܟܝ :
IsaacAnt:memHom ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ :
P:Gen [AB] ܘܩܕܡ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ
JnDalya:Epist ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 6 ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܠܒܢܝܐ̈ . ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܘܟܠܐ̈ ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ
PersMartKgYaz1 ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
ZachSch:ActsSev ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ
SevAnt&SergStyl:Corres ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܠܝܢ ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ .
LiberGrad . ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܪܢܣܐ̈ ܡܢ ܕܨܒܐ
JnSol:OntheSoul ܕܒܣܢܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܢܗܘܘܢ ܐܠܐ ܐܦ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ
JacSer:memElishAppSaints ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ
P:John [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܂ ܪܩ ܥܠ
SynOr ܘܐܬܬܘܝ : ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:Disc ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈