simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܒܘܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢܗ ܕܢܩܝܦ ܠܗ ܐܘ ܕܥ̇ܡܪ ܒܗ ܆ ܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܢ . ܐ ܀ 274ܘܐܢ
ActsMiaphysites ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂ ܘܐܬܢ̇ܗܪܢܢ ܡܢܗܘܢ ܀ ܘܚܪ ܐܦܪܝܡ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܪܥܐ ܇ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
Ath:HomEpist ܠܐ ܗܘܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐܝܟ ܗܘ̣ܝܗܘܢ . ܡܚܝܕܐܝܬ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܥܡܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥܬ ܡܢ ܐܒܐ X . ܡܣܬܥܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܓ̇ܒܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܥܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ : ܘܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܢܕܝܕܢ ܡܢܗܝܢ ܆ ܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܘܣܘܥܪܢܐ̈ ܇ ܕܫܟܝܪܝܢ ܘܢܕܝܕܝܢ ܘܛܢܦܝܢ ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ
Nars:memCreat . 375ܠܘ ܒܐܝܠܢܐ ܟܣܐ ܗܘ̣ܐ ܡܘܬܐ ܕܫܥܒܕ ܠܐܕܡ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܗܘ̣ܐ ܚܝܠܐ ܕܦܪܘܫܘܬܐ ܘܠܘ ܫܬܝܩܐ ܥܒ̣ܕ ܠܡܠܝܠܐ ܕܢܕܥ
SevAnt:CathHom ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ : ܘܬܘܒ : ܬܘܒ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐܝܬ ܠܝ ܠܡܐܡܪ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ 1ܕܝܠܝ ܒܫܡܝܐ : ܗ̣ܘ ܢܠܦܟܘܢ ܟܠܗܝܢ : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܕܡ ܐܟܪܙܘ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܒ̣ܕ ܘܫܡܠܝܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘ ܘܚܡܠ ܦܫ ܠܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
SergStyl:epLuqJew ܐ̇ܡܕ̇ ܟܕ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . . 11ܝܗܘܕܝܐ . ܘܣܓܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܘܚܣܕܘ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܟ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܩܒܠ
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ . ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ
Cyr:Epist ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܡܝܢ ܠܪܥܝܢܗ ܇ ܕܐܡܪܚܘ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܚ̇ܝܒܬ . ܘܠܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ :
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂
HistChurchEast ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ ²ܠܟ ܐܬܠ . ܘܐܢ ܡܫܠܡܘ ܡܫܠܡܢ ܠܟ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܣܬܟܠ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܡ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
Tim1:Epist ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܚܕܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪܝܢ ·ܝ ܂ ܝ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܀ XܝܫX XܝXXܒXܝX XXXܪܝX ܝܫXܝXܝX· ܗܠܝܢ ܗܠܟ ܠܐ ܡܫܬܡܠܐ ܃ ܐܠܐ ܒܥܡܕܐ ܕܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ