simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnRufus:Pleroph . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ ܠܪܝܫ ܐܒܗܬܐ̈ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܡܠܐ ܚܘܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܥܡܝ . ܘܨܦ ܐܢܬ ܕܕܘܟܬܐ ܗܕܐ . ܘܒܕ ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ
Chrys:ComJohn1 ܕܡܢ ܩܕܝܡ · ܗܘܘ ܚܙܝܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܕܡܠܬܐ . ܘܠܐ ܢܒܨܐ ܡܕܡ ܗܠܝܢ . ܢܟܬܪ ܟܕ ܐܚܝܕܝܢ ܐܢܚܢܢ ܙܗܝܪܐܝܬ ܡܕܡ ܕܐܫܠܡܘ ܠܢ
IšoMerv:ComOT ܕܒܛܘܪܐ̈ ܥܪܩܝܢ ܠܡܣܬܬܪܘ . ܝܘܢܝܐ ܆ ܥܕܡܐ ܕܬܫܬܒܩܘܢ ܗܠܝܢ ܐܬܐ ܕܗܘܝܐ ܥܠ ܪܡܬܐ . ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܘܙܒܝܢ ܡܢܟܘܢ ܕܠܝܠܐ̈ ܇
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܨܢܝܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܘܪܫܗܘܢ ܟܘܠܗ ܒܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
Cyr:Epist ܕܗܘ̣ܘ ܡܢ ܒܬܪܗܐܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫܠܡܝܢ ܠܪܥܝܢܗ ܇ ܕܐܡܪܚܘ ܗܠܝܢ ܟܐܢܐܝܬ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܚ̇ܝܒܬ . ܘܠܩܠܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ²ܕܐܚܪܢܐ̈ :
SevAnt:CathHom ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܪܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܕܘܠܝܐ ܕܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈
ActsStAnth ܘܢܪܓܫ ܒܢܦܫܗ ܕܐܢ X ܣܝܝܙ XX ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܩ ܒXܒܫܘXܢ ܗܠܝܢ ܗܘܐ X ܢܦܢ ܘܢܦܠܢ 1ܣܝܝ ܠXܝ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܕܢܫܡܝ ܐܚܐ ܦܫܝX
JnSol:OntheSoul ܢܗܘܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܘܕܝܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܟܝܠ ܕܒܣܢܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈
GanBus ܕܡܢ ܢܡܘܣܐ ܗܘܘ ܝܪܬܐ . ܐܠܘ̈ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܚܕ ܥܡܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܆ ܕܢܗܘܐ ܝܪܬܐ ܠܥܠܡܐ . [X 14]ܐܠܘ ܓܝܪ
SevAnt:CathHom ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܘܢܡ̣ܠܟ ܥܠ ܒܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܕܘܝܕ : ܗ̇ܢܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܡ̣ܠܟܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ
AbbaIs:Ascet ܐܚܝ ܆ ܥܒܕ ܠܚܝܠܟ ܕܢܐܨܦ ¹ ܕܝܠܗܝܢ ܇ ܕܢܣܬܪܟ ²ܒܫܥܬܐ ܗܠܝܢ ܥܠܡܐ̣̈ ܗܫܐ̣ ⁵ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܐܡܝܢ . X⁰ XX ܐܢ ܩ̇ܪܐܐܢܬ
BarṢal:ComGosp ܛܒܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐ̣ܙܠ ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܗܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܂ X X ܝ ܂ ܗܕܐ ܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ ܂ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ
BarKoni:ScholUrm ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܣܓܝ ܒܪܫ ܓܢܣܢ ܐܬ̣ܒܕܩ : ܫܪܪܐ ܕܝܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥX ܗܠܝܢ . ܘܗܐ ܡܩܪܒܐ ܒܐܝܕܗ ܣܓܕܬܐ ܠܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ .
Ath:Treatises ܫܡܗܐ̈ . ܕܐܢ ܗܘ ܕܫܠܡܝܢ ܠܒܘܕܩܐ̈ ܕܢܒܝܐ . ܐܘ̈ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܢܚܘܐ . ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܥܘܕܪܢܐ ܓܡܝܪܐ ܢܣܝܡ . ܘܢܫܐܠ ܠܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܘܐܠܗܐ : ܠܒܪ ܡܢ X ܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܝܐ ܦܐܪܝܫܝܐ ܗ̇ܘ ܐܟܚܕܐ ܗܠܝܢ ܀ ܐܠܐ ܟܕ ܥܡ ܪܕ̇ ܘܝܐ ܘܡܠܦܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܟܗܢܝܐ̈ ܕܕܐܝܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ̣ ܕܝܢ ܐܚܪܬ ܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐ̣ܡܪ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪ ܫܡܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܠܚܡܝܢ ܠܟܝܢܐ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܚܣܝܪܘܬ ܪܥܝܢܐ ܗܠܝܢ Xܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ . ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܒܟܝܢܐ . ܠܐ ܢܒܗܬܘܢ ܒܚܫܐ̈