simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
CaveTreas ܕܠܥܠ ¹³ܡܢܗ̇ . Xܗ̇ܝ ܡ̣ܢ ¹⁴ܫܡܝܐ ܕܠܥܠ XX ¹⁵ ܐܝܬ̣ܝܗ̇ ܗܠܝܢ ⁹ܕܠܥܠ X ܐܝܬ̣ ܠܗ̇ . ⁰ܘܦܪܝܫܐ ¹¹ܗܘ̣ܬ¹² ܒܚܙܬ̣ܗ̇ ܡ̣ܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܬXܐ ܐܡܬܝ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܢܕ ܟܠܗ ܓܘܐ ܬܫܡܫܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܥܢܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܢܗܠܟ ܩܕܡ ܥܪܣܗ . ²ܐ ܐܒܐ ܕܡܠܘܐ ܠܒܢܘܗܝ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ ܐܢܘܢ̣ ܕܠܐ ܐ̇ܪܗܒ ܘܐ̇ܙܝܥ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܡ̇ܫܬܢܕܝܢ ܒܢ ܇ ܘܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ .
HistChurchEast ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ ²ܠܟ ܐܬܠ . ܘܐܢ ܡܫܠܡܘ ܡܫܠܡܢ ܠܟ ܆ ܗܠܝܢ ܡܢܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܣܛܢܐ ܐܣܬܟܠ ܆ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܥܠ ܡܕܡ . ܟܠܗܝܢ ܠܡ
SevAnt:Epist ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܡܪܝܐ ܡܩ̣ܝܡ ܝܕܝܥܐ ܓܝܪ ܐܟܙܢܐ ܕܡ̣ܫܟܢܐ ܗܠܝܢ ܠܟܠܢ . X ܕܩ̇ܐܡ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܐ̈ ܩܝܡܢ ܠܗ ܘܫܪܟܢ .
SevAnt:CathHom ܕܠܒܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ : ܥܠ ܓ̇ܙܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܓ̣ܚܟܢܢ : ܗܠܝܢ : ܘܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܙ̇ܟܝܢ ܗܘܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܥܬܝܩܐ̈ ܒܥ̣ܘܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܚܢܦܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܚܒܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ ܕܠܐ ܝܠܝܦܐ̈ ¹ܐܝܬܘܗܝ ܕܕܘܒܩܘܗܝ̈ ܕܗܘܡܪܘܣ .
P:Gen [AB] ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܪܘܡܐ : ܘܡܣܐ . ܘܚܕܪ : ܘܬܝܡܐ : ܘܢܛܘܪ : ܘܢܦܫ : ܘܩܕܡ .
Sahd:memSolitar ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܓܝܕ̇ ܒܟܠܙܒ̣ܢ ܚ̇ܙܝܢ ܦܪܨܘܦܗ ܗܠܝܢ ܒܡܠܐܟܝܗܘܢ̈ ܩܕܝܫܐ̈ . ܚܙܘ̇ ܠܐ ܠܡ ܬ̇ܒܣܘܢ ܥܠ ܚܕ X ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܟܕ ܚܘܝ ܠܢ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ |M 123b|ܫܘܢܝܐ ܡ̇ܢ ܕ . 12ܢܡܘܣܐ ܠܘܬ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܝܢ ܗܟܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗܘܠܠܐ̈ ܘܡܪܡܝܬܐ̈ ܐܬܛܟܣ ܂ ܐܡ̇ܪܢܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܙܪܥܗ ܡܫܝܚܐ 3ܬܬܚܘܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܢܬܬܢܝܢ̈ ܂
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܕܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ̣ |ܢܦܫܗ ܕܝܢ ܡܘܒܕ X . XX8 X ܒܪܢܫܐ ܚܕܬܐ ܗܠܝܢ ܚܕܬܐ ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܢܝܚܐ ܕܢܦܫܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܙܥܘܪܐ ܣ̇ܥܪ
IšoAdiab:Epist ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܫܡܫܢܐ ܒܝܫܐ ܕܣܘܥܪܢܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܃ ܐܝܬ ܠܢ ܝ ܣܒܪܐ ܒܝܫܘܥ ܕܡܣܬܥܪ ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܟܠܗܝܢ ܒܛܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܗܠܝܢ ܢܟܝܠܐ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ 335 ܥܠ ܡܘܢ ܫܡܥܘܢ ܬܐܡܪ ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ
SergStyl:epLuqJew ܐ̇ܡܕ̇ ܟܕ ܛ̇ܠܡ ܐܢܬ ܠܫܪܪܐ . . 11ܝܗܘܕܝܐ . ܘܣܓܕܬܐ ܗܠܝܢ ܡܪܝܐ ܘܚܣܕܘ ܥܩܒܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܟ . ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܠܘܩܒܠ
P:Ezek [AB] ܘܬܪܚܡ ܥܠܝܟܝ : ܐܠܐ ܐܫܬܕܝܬܝ ܒܕܒܪܐ ܒܥܫܝܩܘܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܟܪܟܬܟܝ . ܘܠܐ ܚܣܬ ܥܠܝܟܝ ܥܝܢܗ̇ : ܕܬܥܒܕ ܠܟܝ ܚܕܐ ܡܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ ܘܐܢ ܐܡܪ ܐܢܫ ܕܐܝܟܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܡܠܠ ܡܫܝܚܐ ܥܡܗ ܗܠܝܢ ܃ ܡܢ ܐܢܬ ܡܪܝ ܂ ܗ̈ ܃ ܨܒ̇ܐ ܐܢܐ ܕܐܕܥ ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ