simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ
Hom6thCent ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ
SevAnt:Epist ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆
IšoMerv:ComOT ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܒܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܢܬܘܢܝܘ̇ܣ ܗ̇ܘ ܕܕܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܐܘܢXܠܝܐ̈
Tim1:Epist ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢ ܆ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂
BarBahl:SyrLex يُعلّق عليها النير ܗܠܝܢ ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ
JacSer:memElishAppSaints ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܘܐ̇ ܡܪܬ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢܘ
PersMartKgYaz1 ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ
SynWestSyr ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ . ܟܕ
Ath:Inc ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܟܕ
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
JnEph:EccHist ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈
P:John [AB] ܘܟܕ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܂ ܪܩ ܥܠ