simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܘܒܐܝܕܐ ܐܪܥܐ ܡܛܫܝܢ̈ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ
Hom6thCent ܕܟܠܗܝܢ ܢܩܦܢ ܠܪܝܫ ܟܘܡܪܐ̈ . ܐܢ ܒܫܪܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫ ܗܠܝܢ ܘܒܥܘܬܐ̈ ܕܩܪܒ . ܘܕܡܥܐ̈ ܘܕܘܥܬܐ ܘܚܫܐ ܘܕܚܠܬܐ
SevAnt:Epist ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆ ܒܣܓܝܐܘܬܐ ܕܕܕܝܐ̈ ܛܝ̇ܦܝܢ . ܗܠܝܢ ܥܡܐ ܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܡܘܕܝܢ̈ ܕܠܐ ܙܐܦ̣ܐ ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈
IšoMerv:ComOT ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦ̇ܝܢ ܕܠܝܠܘܬܐ̈ ܘܕܐܝܡܡܐ ܐܠܦ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܠܦܝܢ̈ ܘܬܠܬ ܆ ¹ܘܟܢ ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈
Ps-Zach:EccHist ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܬܬܢܚܝܢ ܗܘܘ ܘܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܝ ܒܚܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܩܝܠܝ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܗ ܒܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܐܘܢXܠܝܐ̈ ܘܚܬܝܬܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫܐ ܆ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓܙܝܡ̣ܝܢ ܀ ܐܠܐ ܒܪܡ̇ ܐܢܬܘܢܝܘ̇ܣ ܗ̇ܘ ܕܕܚܝܐ̈
Tim1:Epist ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬܘܢ ܡܚܕܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗ̇ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܐܡ̇ܪܝܢ ·ܝ ܂ ܝ ܐܢܬܘܢ ܡ̣ܢ ܪܥܘܬܐ̈ ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
JacSer:memElishAppSaints ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܙܝܐ̈ 310 ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢܘ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܬܪ̣ܫܡܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܨ̇ ܒܐ ܗܘܝܬ ܆ ܘܟܕ ܪܥܠ̈ ܐܢܐ ܐ̇ ܫܬܡܥܬ ܆ ܘܐ̇ ܡܪܬ ܠܟܘܢ
PersMartKgYaz1 ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ ܡܠܟܐ ܘܫܐܠ ܗܠܝܢ ܒܖܝܢ̈ ܕܚܢܢ ܢܬܝܩܪ ܡܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܫܝܚܐ ܕܢܦܪܘܩ ܠܢ ܂ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܘܝܒܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܕܡܘܬܐ ܘܕܠܘܛܬܐ ܂ ܘܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ
SynWestSyr ܕܐܬܘܬܐ̈ ܕܫܘܠܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܕܥ . ܐܢܗ̣ܘ ܕܕܐ̇ܢ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ̣ܪܢܢ . ܡܪܢ ܠܐ ܗܫܐ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܣܥܘܪܘܬܐ̈
SevAnt:LuqJul ܕܝܠܗ . ܟܕ ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܣܢ ܗ̇ܝ ܕܦܐܝܐ ܠܐܠܗܐ ܡܚܘܐ ܗ̣ܘܐ ܗܠܝܢ ¹³ܒܣܝܒܪܬܐ . ܐܡ̣ܪ ܡܪܫܠ ܠܡܚܣܢ ܕܒܣܪܗ . ¹⁴ܕܢܣܒܘܠ
Ath:Inc . ܐܠܐ ܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܬ̣ܐ ܒܦܓܪܐ . ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܗ̣ܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ . XX ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܗ̣ܘܝ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X X X ܢܟܦܘܪ ܒܗܝ ܕ : ܕ . XiXeXXeXXeX oXoX ܗܠܝܢ ܢ : XXX XXeXXoXX X XiiiXiܝ X X X ܡܢܢܒXܣ ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܓ̇ܒܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ