simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:ApocBar [AB] ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ ܟܕ ܝܩܕ . ܘܠܓܦܬܐ ܟܕ ܪܒܝܐ ܗܝ ܘܟܠ ܗܠܝܢ ܙܒܢܟ ܐܚܪܝܐ ܕܒܗ ܬܘܒ ܬܐܬܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܬܫܬܢܩ ܀ ܘܡܢ ܒܬܪ
BarBahl:SyrLex ܕܐܦ ܦܬܚܐ̈ ܩ̇ܪܝܢ ܠܗܘܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܦ̇ܬܚܝܢ ܠܢܘܠܐ ܦܘܬܚܐ̈ ܗܠܝܢ وهو ايضاً خشبتان وراء النول يُعلّق عليها النير
P:Ezek [AB] ܘܬܪܚܡ ܥܠܝܟܝ : ܐܠܐ ܐܫܬܕܝܬܝ ܒܕܒܪܐ ܒܥܫܝܩܘܬܗ̇ ܗܠܝܢ ܠܐ ܟܪܟܬܟܝ . ܘܠܐ ܚܣܬ ܥܠܝܟܝ ܥܝܢܗ̇ : ܕܬܥܒܕ ܠܟܝ ܚܕܐ ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܥܗܕ ܘܐܬܛܪܦܬ : ܢܦܫܗ ܐܟܡܐ ܕܐܫܬܥܝ . ܘܒܥܐ ܣܬܪܐ ܕܢܥܒܪ : ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܕܐܫܬܠܚܘ ܪܗܘܛܐ̈ : ܘܐܬܡܚܝܘ ܒܗ̇ ܓܢܒܪܐ̈ ܀
P:Gen [AB] ܐܢܘܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܐܝܫܡܥܝܠ : ܘܗܠܝܢ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ : ܘܪܘܡܐ : ܘܡܣܐ . ܘܚܕܪ : ܘܬܝܡܐ : ܘܢܛܘܪ : ܘܢܦܫ : ܘܩܕܡ .
JnDalya:Epist ܕܓܿܒܐ ܨܒܝܢܗ ܕܡܝܬܪܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܢ̈ ܦܪܘܫܘܬܐ ܗܝ . 6 . ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܬܝܒܪ . ܘܠܐ ܡܢܗܝܢ ܢܿܣܠܐ ܘܢ̣ܡܠܐ ܟܪܣܗ ܡܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܬܐܡܪ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܫܡܥܘܢ ܥܢܐ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܛܢܐ̈ ܕܬܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܗܠܝܢ ܒܝܕ ܡܠܦܢܝܢ̈ ܦܩܕ ܠܢ‏ ‏ 6 ܟܕ ܗܟܝܠ
IsaacNin:SpiritWorks ܣܘܟܠܐ̈ ܘܠܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܪܓܐ ܡܥܠܐ ܡܣܩ ܠܗ ܪܢܝܐ ܕܨܠܘܬܐ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܗܟܝܠ ܠܒܢܝܐ̈ . ܠܕܐܝܟ
PersMartKgYaz1 ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܡܢܢ ܒܪܘܝܗܝܢ‏ 15 ܘܐܘܣܦ ܡܠܟܐ ܘܫܐܠ ܗܠܝܢ ܒܖܝܢ̈ ܕܚܢܢ ܢܬܝܩܪ ܡܢ ܒܖܝܬܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܐܬܩܢ ܘܚܠܦ
sugSoul&Body ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ ܐܚܝܢܬ ܪܘܚܐ ܛܡܪܬ ܠܝ ܗܠܝܢ ܦܚܐ̈ . ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ̈ ܦܚܝܚܐ̈ . ܘܠܝ ܣܗܕܝܢ ܟܝܢܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ
ZachSch:ActsSev ܡܛܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܢܐܠܦ ܘܒܐܝܕܐ ܐܪܥܐ ܡܛܫܝܢ̈ . ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܕܡܫܡܠܐ ܘܩܛܝܪܐܝܬ ܠܢܦܫܬܐ̈ ܕܡܝܬܐ̈ ܢܩܪܐ ܘܡܢ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܬܒܘ ܥܒܕܘ . ܫܦܝܪܐ ܓܝܪ ܘܙܗܝܪܐ ܕܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܩܪܝܒܘܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ
LiberGrad ܦܪܢܣܐ̈ ܡܢ ܕܨܒܐ ܕܢܐܠܘܨ ܢܦܫܗ ܘܢܣܬܪܩ : ܐܬܐ ܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܦܘܪܢܣܐ : ܘܗܢܘܢ ܡܠܦܝܢ ܗܘܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ . ܐܦ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܢܗܘܘܢ ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܫܝܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܗܠܝܢ ܒܗܢܐ ܫܘܘܕܝܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܡܟܝܠ ܕܒܣܢܐܬܐ ܠܘܬ ܡܣܟܢܐ̈
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܐܢ ܠܐ ܐܡܘܬ ܟܠܗܝܢ ܒܛܠܢ̈ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ ܩܝܡܐ ܡܠܬܟ ܗܠܝܢ ܢܟܝܠܐ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ 335 ܥܠ ܡܘܢ ܫܡܥܘܢ ܬܐܡܪ ܚܣ ܠܟ ܬܣܥܘܪ
JacSer:memElishAppSaints ܘܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܙܝܐ̈ 310 ܘܚܐܪ ܗܘܐ ܗܘ ܒܬܪܝܢ ܓܒܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܘܚܝܠܐ ܪܒܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܓܠܝܢ
P:John [AB] ܂ ܪܩ ܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܓܒܠ ܛܝܢܐ ܡܢ ܪܘܩܗ ܆ ܘܛܫ ܥܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܗܘ ܗܠܝܢ ܠܡܦܠܚ . ܟܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܐܢܐ ܂ ܢܘܗܪܗ ܐܢܐ ܕܥܠܡܐ . ܘܟܕ ܐܡܪ
SynOr ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟܪܝܬ ܠܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܛܒ ܐܝܟ ܕܟܬܒܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܘܠܝܐܝܬ ܟܕ ܣܓ̇ܝ ܚܫ ܘܐܬܬܢܚ ܘܐܬܬܘܝ : ܡܛܠ
PhiloxMab:Disc ܕܐܬܕܪܫܬ ܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܒܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܡܬܐܡܪܝܢ̈ ܨܢܝܥܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܘܪܫܗܘܢ ܟܘܠܗ ܒܦܓܪܢܝܬܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ ܚܟܝܡܐ̈ . ܘܠܐ