simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܐܪܙܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܐܢܘܢ ܂ ܐܘ̇ ܬܗܝܪܐ ܘܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܢܨܝܚܐ ܗܠܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܬ ܘܝܠܦܬ ܥܠ
Chron1234 ܐܪܝܘܬܐ̈ ܂ ܘXܠܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܩܛܠ ܟܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܟܬܒܐ ܕܢܒܝܘܬܗ ܂ ܘܐܫܬܘܙܒ ܗܘ X0 ܡܢ
JnEph:ActsEastSaints ³ܘܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܇ ܢܫܒܘܩ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܘܠܐ ܢܙܘܥ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܕܝܠܗ ܐܝܠܝܢ ܕܦܠ̣ܚ ܒܗ . ܘܗܫܐ ܐܘ ܐ̇ ܒܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
Chron1234 ܚܕܥܣܪ ܐܦܝܣ̈ ܐܬܟܢܫܘ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܘܣܪܗܒܘ ܘܥܒ̣ܕܘ ܗܠܝܢ ܕܠܐܩܒܝܢ ܂ ܐܝܘܐܝܘܣ ܕܐܢܐܙܪܒܐ ܂ ܝܘܚܢܢ ܕܟܝܫܘܡ ܂
Ps-Zach:EccHist ܟܠ ܝܘܡ ܚܙܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܬܬܢܚܝܢ ܗܘܘ ܘܟܡܝܪܝܢ ܗܘܘ ܝ ܒܚܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܫܩܝܠܝ ܚܫܐ ܕܨܠܝܒܗ ܒܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܠܪܚܡܘܗܝ̈ ܕܗܘܘ ܠܘܬܢ ܝ · [ܕ]ܠܐ ܒܣܒܪ ܂ 2ܕܡܢܗܝܢ ܢܣܬܟܠ ܗܠܝܢ ܐ ܩܕܝܫܬܐ ܂ ܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܢ ܂ ܘܒܕܓܘܢ̣ ܠܐ ܢܘܟܪܝܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡ̇ܟܬܒܝܢ ܂ ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܫܡܐ ܕܦܪܘܩܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܕܟܬܒܐ ܪܒܐ ܠܐ ܣܦ̣ܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ̈ ܂ ܘܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܥ̣ ܡܢ ܆ ܂
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܝܠܗ ܕܝܢ ܕܦܪܘܩܢ ܗ̣̇ܘ ܦܓܪܐ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ܝXX ܐ ܚ-ܫܘܫܐ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܘܠܬܗ - X ܪ ܂ ܗܠܝ ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܝܝ̇Xܢ ܕܒܣܪܐ ·Xܝ ܘ
BarṢal:ComGosp ܃ ܘܠܘ ܒܗ̇ܝ ܕܫ̇ܘܐ ܠܐܒܐ ܘܠܪܘܚܐ ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܣܒ̣ܠ ܗܠܝܢ ܐ̇ܘ̇ ܚ̣ܫܬ̇ ܂ ܒܗܝ̇ ܗܟܝܠ ܐ ܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܩܢܘܡܗ ܣܒ̣ܠ
SevAnt:CathHom ܬܪܝܢܝ̈ ܙܘܙܐ̈ ܀ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܢ ܆ ܐܦ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܆ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܫܟܚܬ ܠܙܘܙܐ ܗ̇ܘ ܕܐ . ܘܒܕܬ ܆ ܐ̇ ܝܟܢܐ ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܬ̣ܒܥ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ Xܝ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܟܢܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܗܐܝܬ ܕܝܢ ܡ̇ܦܬܚ ܗܘܐ ܩܒܪܐ̈ ܆ ܘܡܩ̣ܝܡ ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܕܡ ܐܟܪܙܘ ܢܒܝܐ̈ ܃ ܥܒ̣ܕ ܘܫܡܠܝܘ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘ ܘܚܡܠ ܦܫ ܠܗܘܢ ܂ ܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ
JnEph:EccHist ܟܠܗܝܢ ܆ ܟܢܘ̣ܫܝܐ̈ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܂ ܓ̇ܒܐ̈ ܃ ܗ̇ܢܘ ܕ ܢ ܗܠܝܢ ܡܬ̇ܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܕܪܫ̇ܝܢ ܗܘܘ ܀ ܡܢ ܒܬܪ ܗܟܝܠ
JacSer:Epist ܕܒܥܝܬ ܂ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܐܝܟ ܕܒܥ̣ܝܬ ܂ ܫܘܐܠܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠܬܟ ܕܫ̇ܘܐ ܐܢܬ ܕܬܣܒ̣ ܂ ܟܘܠ ܕܫ̇ܐܠ ܐܢܬ̣ ܂ ܡܬܝܗܒܢ ܠܟ
SevAnt:LuqGramm ܟܬ̣ܒ ܂ ܣ̇ܘܣ ܂ ܘܒܕܘܟܬܐ̣ ܕܝܢ ܐܚܪܬ ܐ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ ܐ̣ܡܪ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪ ܫܡܐ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝ ܕܢܪܫܐ ܒܐܢܫܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܘܐܘܢXܠܝܐ̈ ܘܚܬܝܬܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܪܝܫܐ ܆ ܐܝܟ ܐܝܢܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܓܙܝܡ̣ܝܢ ܀ ܐܠܐ ܒܪܡ̇ ܐܢܬܘܢܝܘ̇ܣ ܗ̇ܘ ܕܕܚܝܐ̈
BarṢal:ComGosp ܛܒܬܐ̈ ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐ̣ܙܠ ܡܠܐܟܐ ܥܡ ܪܥܘܬܐ̈ ܘܗܕܝ ܐܢܘܢ ܂ ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܂ X X ܝ ܂ ܗܕܐ ܢܚܬܘ ܠܐܪܥܐ ܂ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܒܢ̇ܝܢܫܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܟܕ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܕܝܠܝ ܬܘܒ ܗܘ̣ܘ ܃ ܡܛܠ ܐܘܝܘܬܐ ܕܠܐ ܗܠܝܢ ܂ ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܃ ܥܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܐ̣ܡܪ ܂
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ : ܐܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܗܠܝܢ ܆ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ ܢܬ ܛܪܘܢ . ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܙܥܘܪܝܬܐ̈ . ܡ̇ܢܘ ܕܝܢ ܗ̣ܘ ܦܘܩܕܢܐ . ܘܬܪ̣ܫܡܝܘܗܝ ܗܠܝܢ ܨ̇ ܒܐ ܗܘܝܬ ܆ ܘܟܕ ܪܥܠ̈ ܐܢܐ ܐ̇ ܫܬܡܥܬ ܆ ܘܐ̇ ܡܪܬ ܠܟܘܢ