simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ ܂
Tim1:Epist ܐܠܐ ܕܪܘܫܥܐX ²²ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܘܕܓܘܕܦܐ ܐܘ ܐܚܘܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܠܘ ܠܐ
Tim1:Epist ܃ ܘܟܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܓܕܫܝܗܝ ܒܗܘܒܠܬ ܂
Tim1:Epist . |XXXX X|ܟܕ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܝܢܢ
Tim1:Epist ܗܘܝܢ ܕܠܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܡܝܐ̈ ܕܠܬܚܬ ܐܪܝܡܗ
Tim1:Epist ܘܕܘܓܡܛܐ̈ ܝܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܥܡܘܪ̈
Tim1:Epist ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܘ ܛܒܐ̈
Tim1:Epist ܃ ܠܥܠ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܟܕ ܟܬܒܬ ܠܟ ܗܠܝܢ ܂ ܟܬܝܒܐ ܒܥܪܘܒܬܐ
Tim1:Epist ܗܠܝܢ ܕܟܝܢܐ ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܟܝܢܐ
Tim1:Epist 11 ²⁴ܠܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ²⁵ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܐܪܦܝ ܆
Tim1:Epist ܕܝܢ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܠܗ̇ܢܝܢ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܒܐܚܪܢܐ̈ ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ
Tim1:Epist ܡܪܘܕܐ ܂ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܝܝ ܕܒܥܡܘܕܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܒܐܝܩܪܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܬܟܠܠ ܠܘ ܥܒ̣ܕܐ
Tim1:Epist ܕܒܚܕ ܡ̣ܢ ܙܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܐܬܛܢܦܘ ܐܘ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܣ̇ܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܃
Tim1:Epist ܘܢܝܩܪܝܘܗܝ ܝܝ ܒܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܩ̇ܪܝܢܢ
Tim1:Epist ܩܒܐ ܢܥܒܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܐܝܕܐ ܡ̣ܢ