simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܙ̇ܕܩ ܂
Tim1:Epist ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܃ ܐܝܟܐ
Tim1:Epist ܃ ܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܘܕܟܬܒܐ̈
Tim1:Epist ܠܣܘܪܝܝܐ ܘܠܝܘܢܝܐ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܡ̇ܪܬ ܃
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܐܝܬ ܂
Tim1:Epist ܬ ܗ ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܓܪܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܝ- ܐܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ ܕܢܦܫܐ ܒܟܝܢܐ̣
Tim1:Epist · ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܦܝܢܢ ܆
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܚܢܝܢܝܬܐ̈
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܗܒܢ̈ ܀ XXܫܢܝX
Tim1:Epist ܘܠܨܒܝܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ ܚܝܠܝܢ̈
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܪܒܥܐ ܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܀ ܒXܠXܪX
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܃
Tim1:Epist ܃ · ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܝ
Tim1:Epist ܒܐܪܥܐ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝܒܐ ܬ ܂
Tim1:Epist ܝ ܘܒܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Tim1:Epist ܕܢܗܠܟ ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܃ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܢ ܃ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܐܢܫ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܘܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܂