simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܚܪܢܐ̈ . ܗܠܝܢ ܐܡܪܝܢܢ . ܒܣܘܓܐܐ
Tim1:Epist . 7ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܡܘܣܦܘ ܆
Tim1:Epist 11 ²⁴ܠܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ²⁵ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܐܪܦܝ ܆
Tim1:Epist ܘܠܐ ܡܕܡ ⁵⁶ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝܕ̇ܥ ܆ ܓܠܝܐܝܬ
Tim1:Epist |M737b|ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܪܢܫܐX
Tim1:Epist ܓܝܪ ܠܘܬ ⁷¹ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪ . 29ܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܕܐܪܝܢܘ̈ : ܠܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܝܪܢ̈
Tim1:Epist ܕܟܬܒܐ̈ ܥܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܘܐܦܠܐX
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܕܐܪܝܘܣ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫ ܗܘ̣ܐ :
Tim1:Epist : 12ܘܡܛܠ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܠܝܢ ܥܠ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܕܠܥܠ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܘܒܓܡܝܪܘܬܐ X⁵ܡܫܡܠܝܬܐ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ
Tim1:Epist ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܬ ¹¹⁹ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܆ ܠܗ̇ܘ