simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܘܡ̣ܢ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܬܡܟܟ 21ܠܘܬ
Tim1:Epist ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܣܩܘ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ
Tim1:Epist ܕܗܠܝܢ ܡܠܦܢܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܫܘܟܢܐ̈ ܐܠܗ ܐ
Tim1:Epist ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥܒܕܐ̈ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܂ ܗܠܝܢ
Tim1:Epist ܗܟܝܠ ܕܐܪܝܘܣ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܟܢܫ ܗܘ̣ܐ :
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܫܐܝܠܐܝܬ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܘܡܠܦܝܢ ܂ ܠܘ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܕܬܢܢ ܡܚܙ·ܬ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗܟܢܐ
Tim1:Epist ܥܘܢܕܢܢ 7ܣܛܪ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܢܢ ܘܦܣܩܢܢ
Tim1:Epist ܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܂
Tim1:Epist ܂ ܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܃ ܐܘ ܛܒܐ̈
Tim1:Epist . ܘܡ̣ܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܠܗ ⁷⁰¹ܠܪܒ ܟܘܡܪܐ̈
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܗܒܢ̈ ܀ XXܫܢܝX
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܐܝܬ ܂
Tim1:Epist ܂ ܬ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܃ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܠܝܘܩܢܐ̈ ܘܠܨܠܡܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܬܪܥܐ̈ ܝܝ
Tim1:Epist ܕܩܘܕܫܐ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܦ . ܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist 5 , 7ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ |L X4b|ܦܓܪܗ
Tim1:Epist ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ .