simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܫܘܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܬܠܬܐ ܗܠܝܢ ܢܬܝܗܒܢ̈ ܀ XXܫܢܝX
Tim1:Epist ܘܠܨܒܝܢܐ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܒܥܐ ܚܝܠܝܢ̈
Tim1:Epist ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܘܬܐ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܃
Tim1:Epist ܃ · ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܝ
Tim1:Epist ܒܐܪܥܐ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܚܘܝܒܐ ܬ ܂
Tim1:Epist ܝ ܘܒܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܒܒܝܫܐ̈ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܦܪܘܚܐ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
Tim1:Epist ܢ ܃ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܢܡܘܣܐ̈ ܃
Tim1:Epist ܐܫܬܠܛܘ ܃ ܝ- ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܢ
Tim1:Epist ܕܢ ܬܝܢܘܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܟܢ ܂
Tim1:Epist ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ ܗܘܝ̈
Tim1:Epist ܂ ܡ̣ܢ ܝܝ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܡܕܡ
Tim1:Epist ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܗܢܝܐܢ̈ ܂ ܐܠܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܙܥܘܪܐ ܘܠܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܡܠܘܢ ܕ
Tim1:Epist ܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܂ ܗܠܝܢ ܐܪܝܟܢ̈ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܘܗܫܐ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܂ ܘܗܫܐ ܕܝܢ
Tim1:Epist ܘܗܫܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܚܩ ܘܡܬܬܩܪܒ ܆
Tim1:Epist ܝ ܬܘܪܨܐ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܡܟܣܢܘܬܐ ܂ ܘܗܐ
Tim1:Epist ܪܒܘܬ ܝܕܥܬܗ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܝ ܕܩܢܘܢܐ̈
Tim1:Epist ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܬܬܣܝܡܘ ܂ ܗܠܝܢ