simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܟܪܝܗܝܢ ܐܬܥܡܕܘ
Tim1:Epist ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܣܩܘ ܗܠܝܢ ܡ̣ܢ ܥܕܬ ܐ
Tim1:Epist ܠܡܫܟܚܘ ܡܠܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܕܪܘܚ ܃
Tim1:Epist ܂ ܝ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܃ ܠܘ ܠܢ
Tim1:Epist ܡ̣ܢ ܐܕܫܐ̈ ܝܝ ܗܠܝܢ ܘܙܢܝܐ̈ ܕܗܪܛܝܩܘ̈ ܘܕܗܪܣܝܘܛܐ̈
Tim1:Epist ܘܒܠܒܠܘ ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܘܕܐ ܟ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܘܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܠܘ ܠܐ
Tim1:Epist ܠܘ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܣ̣ܡ 1ܩܢܘܢܐ ܕܒܥܡܕܐ
Tim1:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܘ ܣܟ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܗ̣ܘ ܡܢܝ ܆ ܗܠܝܢ ܂ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ
Tim1:Epist ܘܕܘܓܡܛܐ̈ ܝܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܂ ܫܘܚܠܦܐ ܕܡܥܡܘܪ̈
Tim1:Epist ܥ̇ܒܕ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܗܪܟܐ ܢܬܚܡ
Tim1:Epist ܟܒܪ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܘܩܪܐ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܩܪܘܝܐ̈
Tim1:Epist ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܢܬܩܒܠܘܢ ܙ̇ܕܩ ܂
Tim1:Epist ܙ̇ܕܩ ܂ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪܘ ܃ ܐܝܟܐ
Tim1:Epist ܃ ܬܪܬ̈ ܗܝܢ ܗܠܝܢ ܗܪܣܝܣ̈ ܂ ܘܕܟܬܒܐ̈
Tim1:Epist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܟܝܪܬܐ̈ ܐܝܬ ܂
Tim1:Epist ܬ ܗ ܢ ܗܠܝܢ ܃ ܘܦܓܪܐ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܝ- ܐܪܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܐ ܕܢܦܫܐ ܒܟܝܢܐ̣
Tim1:Epist · ܐܠܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܝܠܦܝܢܢ ܆