simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܫܐܝܠܐܝܬ ܡ̇ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܘܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܠܝܠܐ̈ : ²⁹²ܠܓܡܪ
Tim1:Epist ܘܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܟܠܗܝܢ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܥܕܠܝܐ ܗ̣ܘ
Tim1:Epist : XܕXܠܥܠ ³⁹⁵ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܚܫܐ̈ ܟܝܢܝܐ̈ ܘܠܐ
Tim1:Epist ܚܫܐ̈ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܒܪܝܘ̣ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ
Tim1:Epist ܘܐܝܢܝܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܫܘܡܗܐ̈ ⁴X⁷ܡܫܘܕܥܢܐ̈
Tim1:Epist ܕܩܘܕܫܐ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܦ . ܐܡ̣ܪ
Tim1:Epist ܕܒܗ ܡ̣ܢ ܒܪܫܝܬ ܗܠܝܢ ܐܬܟܬܒ̈ : ܗܘ̈
Tim1:Epist ܡܪܐ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ¹¹⁸ܕܝܢ
Tim1:Epist ܥܠ ܗܠܝܢ . ܗܠܝܢ ¹¹⁸ܕܝܢ ܥܒ̣ܕܐ̈ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܘܠܐ ܒܚܕ̣ܐ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܫܘܐ̈ ܥܡ ܐܕܡ
Tim1:Epist ܐܬܪܐ ܘܗܘܦܟܐ : ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܪܥܢܝܐ̈ :
Tim1:Epist . 29ܝ 2ܠܘ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܒܥܐ Xܒܗ
Tim1:Epist ܐܚܘܢ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܢܒܥܐ²²⁵ ܒܢ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܩܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܒܬܪܝܢܘܬܐ
Tim1:Epist 31ܐܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܠܗܕܐ ܕܡܝܢ̈
Tim1:Epist ܘܐܝܢܐ ܕܥ̇ܒܪ ³X⁷ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ
Tim1:Epist ܘܐܝܢܐ ܕܥ̇ܒܪ ³X⁷ܥܠ ܗܠܝܢ ܆ ܬܚܝܬ ܚܪܡܐ
Tim1:Epist ܡ̇ܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܆ ܠܗ̇ܘ
Tim1:Epist ܒܚܝܠܐ̈ ܥܡܝܩܬܐ̈ ⁹ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܒܕܩ ܘܠܡܓܠܐ .