simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܡܬܒܥܝܢ̈ ܠܡܘܣܦܘ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܢܬܝܕܥ ܗܘܢܗ ܗܠܝܢ ܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܟܢ ܡܬܐܡܪ . 7ܟܠܗܝܢ ܗܟܝܠ
Tim1:Epist ²⁵ܕܦܘܪܥܢܘܬܐ ܐܪܦܝ ܆ ܗܢܝܢ̈ ܕܐܝܟ ²⁶ܕܒܦܘܚܡܐ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܘܗܝ̈ ܟܕ ܗܝ̈ ܒܚܕܝܘܬܐ . 11 ²⁴ܠܟܠܗܝܢ ܓܝܪ
Tim1:Epist ܝܕ̇ܥ ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܐܠܦ ܘܚܘܝ̣ ܒܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ 24ܕܪܒܐ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܘܫܘܫܛܐ : ⁵⁵ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܟܝܢܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ⁵⁶ܡ̣ܢ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܟܕ ܒܪܢܫܐX ܫܚܝܡܐ ܓܒܠܝܢ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ . ܚܪܡܐ ܢܗܘܐ̈ ܗܠܝܢ : ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܕ ܒܪܝܐ ܐܡܪܝܢ |M737b|ܠܡܠܬܐ ܐܠܗܐ :
Tim1:Epist ܐܡ̇ܪ . 29ܗ̇ܘ ܓܝܪ ⁷²ܕܫܪܝ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܘܐܫܬܘܫܛ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܕܦܘܠܐ ܘܦܘܛܝܢܐ . ܟܕ ܚ̇ܐܪ ܓܝܪ ܠܘܬ ⁷¹ܬܪܝܗܘܢ̈
Tim1:Epist ܕܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ : ܥܠ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܐܢܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܚܝܪܐ . 37ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܪܝܢܘ̈ : ܠܡܠܐ̈
Tim1:Epist ܆ ܐܠܐ ܘܐܦܠܐX ܕܗܠܝܢ ⁹¹ܕܝܬܝܪ ܕܠܝܠܝܢ . ܘܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܡܬܘܡ ܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܕܡ . ܠܘ ܕܟܬܒܐ̈ ܥܣܩܐ̈ ܕܐܝܟ
Tim1:Epist ܡܟܢܫ ܗܘ̣ܐ : ܕܠܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ : ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܗ̇ܘ ܓܡܝܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܆ 3ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܪܝܘܣ ܡ̣ܢ
Tim1:Epist . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܬ ¹¹⁹ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܠܗ̇ ܒܒܬܘܠܬܐ . 47ܠܝ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܗܟܢܐ ܐܣܬܒܪܝܢ̈
Tim1:Epist ܡܫܟܚ ܆ ܠܗ̇ܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܘ ܓܝܪ ܠܗܠܝܢ ܙܪ . ܩ ܕܢܬܛܦܝܣ . ܗܠܝܢ ܐܣܬܒܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ . X ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܚܬܝܬ ¹¹⁹ܡ̣ܢ