simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܓܠܝܐܝܬ ܟܕ ܟܬ̇ܒ ܗܠܝܢ ܂ ܝ ܝܘXܢ
SevAnt:LuqGramm ܟܢܝܫܐ ܗܘܬ ܇ ܗܠܝܢ ܟܬ̣ܒ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡ̣ܢܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܡ ܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܕ ܐܡ̇ܪ ܕܡ̇ܦܠܓ ܗܠܝܢ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܠܕܡ̣ܘܬܐ ܕܥ̣ܒܕܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܡܬܐ̈ ܘܕܦܐܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܝܗ̇ܒ ܐܢܬ ܦܐܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡ̣ܟܢ ܐܢܬ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܒܪܐ ܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܂ XXܘXܝܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܐܡܪܝܢ ܇ ܠܡܝܬܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܓܠܝܙܝܢ ܡܢܗܝܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܡܬܥܠܐ ܐܢܐ ܨܝܕ̇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ܇ ܕܒܗܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܠܬܐ ܕܡܒ̣ܣܪ ܂ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܒܗܝܢ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܝܠܝܦܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܟܠܢܫ ܝܕܝܥܢ̈ ܘܡܬܬܘܕܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܡܫܬ̣ܐܠ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ̣
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܠܗ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܡܫܒܚ ܐܢܫ
SevAnt:LuqGramm ܝ· ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܙܥܘܪ ܡܢ ܐܒܐ
SevAnt:LuqGramm ܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠܝܢ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܇ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܡXܠܥܝܢܝܬ̈ ܐ ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ̇ܫܬܘܕܝܬ ܇ ܘܪܝܫ̇ܟ
SevAnt:LuqGramm ܪܫܡܘ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܒܕܝܬܐ̈ ܂