simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܂ ܘܡܠܘܬ ܠܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܬܣܝܡܘ ܂ ܠܘ
SevAnt:LuqGramm X ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܝ̣ܡܢܘ ܒܗ̈ ܗܐ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܠܝܢ ܂ ܕܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܙܓܢ̈ ܐܕܢܝ̈ ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܝܟ Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܢܐ ܠܚܐܦܐ̈ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܡܛܠ ܕܐܢܫܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܟ̣ ܃ ܕܠܘܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܙܝܢܘ ܐ ܕܝܗܘܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܠܪܘܫܥX ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܙܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܨܝܐ ܕܢܣܬܟ̇ܠܘܢܗ̇ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗ ܐܡܝܪܬ
SevAnt:LuqGramm ܕܠܥܠ ܬܬ̇ܪܥܐ ܘܠܘ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܃ ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܐܫܬ̣ܘܕܥܬ ܝܐܘܪܚܬܐ̈̈ ܗܠܝܢ ܨܢܝܝܬܐ̈ ܘܚܘܝܝܬܐ̈ ܃
SevAnt:LuqGramm ܃ ܘܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܕܘܝܕ ܡ̇ܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܃ ܟܕ ܢܠܛܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܃ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܐܘܕܥ X ܗܠܝܢ ܕܪܫܝܥܐܝܬ ܘܠܐ ܝܠܝܦܐ