simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܢܨܝܢ̈ ܂ Xܝ ܗܠܝܢ ܘܥܠ ܣܦܝܩܘܬ ܗܘܢܟ
SevAnt:LuqGramm ܠܝܢ ܕܢܨ̇ܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܠܬܟܬܘܫܐ ܕܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܝܢ ܇ ·X
SevAnt:LuqGramm ܐܝܠܝܢ ܕܩ̣̇ܕܡ ܐܬܬܣܝܡ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܢ̣
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܢܨ̇ܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܐܡܪܐ · ܕܝܫ ܗܠܝܢ ܕܦܓܪܐ ܇ ܚܫ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܕܡܠܘܬܐ ܠܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩ̇ܕܡܘ ܐܬܬܣܝܡܘ ܇
SevAnt:LuqGramm ܇ ܝ· ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣ̣ܒܘ ܦܘܠܓܐ ܕܟܟ̇ܪܐ
SevAnt:LuqGramm ܙ ܝܝ X ܗܠܝܢ ܂ ܘܘXXܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܡܫܡܠܝܐܝܬ ܪܚܝܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣ̣ܝܡܢ̈ ܂ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܫܬܕܪܢܐ̣ ܗܠܝܢ ܂ Xܘܝ̇ܝXܘܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܦܬ̇ܚ ܟܬ ܢܡܘܣܝܐ̣ ܗܠܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ XܘXܝX
SevAnt:LuqGramm ܢ̇ܦܠܝܢ Xܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܘ ܕܢ̇ܦܠ
SevAnt:LuqGramm ܂ 2ܗ̣ܢܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ̈ ܩ̇ܕܡܝܢ ܗܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܐ̣ ܨܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܬ̇ܩܝܡ ܪܫܝܥܐܝܬ
SevAnt:LuqGramm ܐܫܠܡܗ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒ̣ܕܝܐ̈ ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܡܢ ܬܚܘܝܬܗ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܣ̣ܬܗܕ ܡܢ ܣܘܢܘܕܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܂ X ܣܘܣ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̣ܕܘ ܆ ܗܠܝܢ ܐܥܠܘܗܝ ܕܟܬ̣ܒ ܆