simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܡܬܚܙܝܢ̈ . ܡܛܠܗܕܐ̇ ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܨ̈ ܨܐ ܘܙܓܘܓܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܢܐ . ܡܟܣܢܘܬܐ ܕܠܐ̣̣ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܢ ܐܚܝ̈ ܇ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܐ . ܡܪܬ : ܟܕ ܒܒ̣ܝܫܘܬܐ-- X X X ܠܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܗܠܝܢ ܠܩܛܝܪܐ ܇ ܠܒܝܬܝܘܬܐ X ܟܝܢܝܬܐ . ܐܠܐ ܚܢܢ̇ ܠܨ̈ ܨ ܐ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܥ̇ܒܕܐ̈ ܛܒ . . . ܐ ܕܫܪܟܐ : ܒ̇ܢܝܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡܛܠܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ : ܘܩ̇ܝܘܡܝܘܬ ܒܐܦܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܩܦܚܝܢ : ܘܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܕܠܥܠܡ ܆ ܫ̇ܬܩ ܐܢܐ ܪܦܝܘܬܐ X ܘܡܥܫܩܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܛܒ . . . ܐ ܕܫܪܟܐ : ܒ̇ܢܝܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡܛܠܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܟܠܘܝܢ ܕܗܫܐ ܕܒܝ̈ ܘܐܬ̇ܥܫܢܝܢ̈ ܇ ܥܡ ܫܦܝܥܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝܩܐ̈ ܠܘܬ ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܠܘܬ ܟܠ ܨܚܢܘܬܐ . ܡܛܠ X X X
SevAnt:CathHom ܬܥܝܫܐ̈ ܘܙܒܢܝܐ̈ ܇ ܠܘܬ ܡܠܟܘܬܐ X ܕܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܓܝܝܪ ܗܠܝܢ ܠܗܘܢ ܩܛ̣ܠܐ ܇ ܕܫ̇ܢܝ ܐܥ̣ܒܪ ܐܢܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܢ ܚܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܬܝܬܝܢ̈ ܝ ܗܪܟܐ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܘ ܡܛܠ ܬܒܥܬܐ ܕܚܛܗܐ ܗܠܝܢ X ܕܫܡܝܐ . ܚܠܦ ܓܝܝܪ ܟܠܗܝܢ ܥܣܩܬܐ̈ ܘܡܥܝܩܢܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܢ ܡܟܝܠ ܬ̣ܠܝܢ̈ . ܬܘܒ̇ X ܕܚܛ̣ܝܬܐ ܢܐܨܦ ܆ ܗܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܫ̇ܡܥܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܗܠܝܢ ܒܝ̣ܫ̇ܬܐ ܚ̇ܙܝܢ ܚܢܢ ܇
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܕܚܝܠܘܬܐ̈ . ܗܟܢܐ ܐܬܒܘܪ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܕ ܓܒܪܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܥܡܟ . ܘܬܐܡܪ ܠܘܬܗܘܢ ܆
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܢܐܟܠܘܢ ܒܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܒܟܒܝܐ̈ ܕܙܒܠܐ ܐܢܫܝܐ ܬܡܘܪ ܐܢܘܢ ܠܥܢܝܘܘܢ̈ ܆ ܘܬܐܡܪ ܆
SevAnt:CathHom ܥܣܪܐ ܫܡܘܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܐܠܐ̣ ³ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐ . ܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܢܓܝܪܐ ܩ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܒܝܓ̇ܢܝܢ ܇ ܐܠܘܠܐ ܕܢ̣ܣܒܘ
SevAnt:CathHom ܡܠܐ̈ ܫ̣ܪܥܝܢ̈ ܡܢ ܠܫܢܐ ܕܝܠܝ . ܪ̣ܚܠ ܐܢܐ ܓܝܪ ܆ ܕܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܫܡܘܢܐ̈ ܕܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܐܠܐ̣ ³ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܐ . ܝܟܢܐ
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܪܢܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܦܨܘܢ ܥܡܢ ܡܢ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ ܕܣ̣ܝܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܝ̇ܨܝܦܝܢܢ ܕܦܘܪܩܢܗܘܢ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܐܦ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘ̇ܝ ܕܫܡܝܐ . ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ . ܕܟܠܢ ܢܫ̣ܬܘܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ ܢ̇ܣܒܝܢ ܦܘܪܥܢܐ̈ ܥܬܝܪܐ̈ ܘܪܘܪܒܐ̈ ܇ ܘܐܦ ܒܚܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܢ̇ܣܝܬ ܒܚܟܡܬܐ . ܐ̇ ܡܪܬ̣ ܐ̇ܬ̇ܚܟܡ . ܘܗ̣ܝ ܐܬܕ̇ܚܩ̇ܬ ܗܠܝܢ ¹ܥ̣ܒܝܕܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܙܒ̣ܢܗ̇ ܬܐܡܪ ܆ ܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom . ܩܕܡ ܓܝܪ ܦܬܓܡܐ̈ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܬܣ̣ܝܡܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܝܙܩܝܐ ܘܝܘܫܝܐ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ¹ܒܬܪܗܘܢ ܐܬ̇ܢܒܝ ܐܪܡܝܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܆ ܫܦܝܪ ܝ̣ܝܥܐ ܆ ·ܠ . ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܬܫܝܛ ܝܟܘܢܝܐ ܆ ܐܝܟ ܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܣܘܢܩܢܐ ܆
SevAnt:CathHom ܬܓܡܐ̈ ܆ ܚܕ ܦܓܪܐ ܕܥܕܬܐ ܡܩ̇ܝܡܝܢ ܆ ܘܬܚܝܬ ܚܕ ܪܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗ̇ܘ ܕܫ̇ܪܝܢ ܘܡܬܬܢܝܚܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܝ̣ܕܥܘ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܪܡܝܐ ܢ̇ܦܩ ܗܘܐ ܢܒܝܐܝܬ ܡܛܠ ܝܫܘܥ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܙܕܝܩܘܬܐ ܟܝܬ ܘܦܕܝܫܘܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ· ܟܕ
SevAnt:CathHom ܟܠܗܝܢ ܇ ܒܪܡ ܠܐ ܡܬܦܚܡܢܐܝܬ ܘܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܝܥܐ ܘܦܪܝܫܐ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܘܝ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܢܣ̇ܬܪܩ ܘܒܗܕܐ ܢܗܘܐ ܡܬܩܪܒܢܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ