simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܐܓܪܐ ܘܠܐ̣ ܨܒܝܢܝܬܐ̈ . ܨܘܡܝ ܗܟܝܠ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܇ X ܘܗܝܕܝܢ ܬܟܦ̣ܢܝܢ ܟܦ̣ܢܐ ܐܠܨܝܐ ܇ ܘܬܨܘܡܝܢ
SevAnt:CathHom ܣܛܢܝܬܐ̈ ܘܕܐܘܪܟܝܣܛܘܬܐ . ܘܚܝܠܐXXXXXXXX 1ܕܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐܘܡܢܘܬܐ . ܦܘܡܐ ܕܝܢ ܆ ܢܙ̇ܡܪ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܇ ܚܠܦ ܙܡܝܪܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܆ ܗܒ ܠܗ ܦܢܩܝܬܐ ܕܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܘܬܒܥܝܗܝ ܗܠܝܢ ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܙ̇ܡܪ ܐܢܬ ܡܙܡܘܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܦܩ̣ܕ ܐܦ ܡܘܫܐ . ⁹⁴ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܕܟܝܠ ܡܢ ܬܐܪܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܐܓܝܪܐ ⁹³ܘܒܒܘܣܐ ܥܒ̣ܕܐ : ܐܘ ܐܦ ܥܡܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܡܫ̇ܡܠܝܢ ܘܐܘܢܓܠܝܐܐܫ̣ܬܘܝܬ . ܐܠܐ̈ ܬܐܡܪ ܟܒܪ ܆ ܗܠܝܢ ܀ X 20ܥܒܕܝܗܝ ܠܒܝܬܐ ܕܝܠܟ ܥܕܬܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܝܘܠܦܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܪܘܪܒܢ̈ ܢܥ̣ܒܕ ܇ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܘܬ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ ܗܠܝܢ ⁹⁸ܬܨ̇ܥܪ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ . ܐܠܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܒܘܛܠܐ ܕܒܝ̣ܫܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܛܒ ܪܘܪܒܢ̈ . ܡܨ̇ܠܐ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܆ ܕܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܡܟܝܠ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܓܒܪܐ̈ ܢܫ̇ܟܢ ܇ ܡܘܗܒܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܡ ܣܩܝܦܛܪܘܢ ܘܟܠܝܠܐ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܇ ܗܠܝܢ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܐܬܐܡܢ ܇ ܟܕ ܫ̇ܗܪ ܘܡܙ̇ܡܪ ܩܡܨ̇ܠܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܒܝܕܝܗܝܢ̈ 23ܐܠܐ ܠܐ ܣ̇ܦܩܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܕܐܦ ܥܡ ܣܩܝܦܛܪܘܢ ܘܟܠܝܠܐ ܦܝܠܘܣܘܦܝܣܐ ܥ̇ܒܕ ܇
SevAnt:CathHom ܕܐܬܐܡܪ ¹0²ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ ܇ ܕܢܛܪܢ̈ ܠܝ ܠܗ̇ܘ ܕܨܐ̇ܡ . ܗܠܝܢ ܥ̇ܒܕ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕܝܗܝܢ̈ 23ܐܠܐ ܠܐ ܣ̇ܦܩܢ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܛܠ ܙܪܝܒܘܬܗ ܕܥܕܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢܝܢ ܠܐ ܡܫܬܒܩ ܐܢܐ . ܗܠܝܢ ܠܝ ܠܗ̇ܘ ܕܨܐ̇ܡ . ܣܓܝܐܬܐܓܝܪܐܦܐܚܪܢܝܬܐܐܝܬ̈̈ ܇
SevAnt:CathHom X0ܟܝܬ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܐܟܠ ܐܠܘ ܐܥ̣ܪܝ ܆ ܒܐܝ̣ܕܐ ܕܡܣܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܨܐ̇ܡ . ܙ̇ܕܩ ܠܗ ܆ ܕܛܝܡܐ̈ ܕܡܐܟܠܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܣܓܝܕܐ̈ ܘܩܕܝܫܐ̈ ܕܨܘܡܐ ܆ ܠܐܝܩܪܐ ܕܚܫܐ X0ܦܪܘܩܝܐ ܗܠܝܢ . ܩ ܆ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܡ̣ܬ̇ ܐܬܬܣܝ̣ܡܬ̇ ܠܢ ܠܒܘܚܢܐ . ܠܝܘܡܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܘܬܢ ܬܚܝܬ ܚܒ̇ܠܐ̈ ܡܕܡ ܘܫܘܚܠܦܐ̈ 1ܟܕܝܢܝܢ : ܚ̇ܙܝܢܢ ܗܠܝܢ ܚܢܢ ܠܚܒ̇ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܚܛܝ̣ܬܐܐܫܬܥܒܕܢܢ ܆ ܐܦ ܐܣܛܘܟܣܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܡ̣ܪ ܗ̣ܘ ܫܠܝܚܐ ܆ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܕܐ ܦܪܨܘܦܐ ܗܠܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܠܝܠܬܐ ܢܚܘܝܗ̇ ܠܒܪܝ̣ܬܐ ܗ̇ܝ ܠܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ :
SevAnt:CathHom . ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ X0ܗܠܝܢ ܐܣܬ̇ܝܒܘ ܥܡܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܢܐ ܗܠܝܢ ܕܫܟܝܪܘܬܐ . ܟܕ ܟ̇ܬܒ ܗܟܢܐ . ܘܠܐ ܬܣܬܝܒܘܢ ܒܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܢܐ ܡܘܒܕ ܐܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟܘܢ . ܘܐܣ̣ܬܝܒܬ̇ ܗܠܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܒܟܠܗܝܢ X0ܗܠܝܢ ܐܣܬ̇ܝܒܘ ܥܡܡܐ̈
SevAnt:CathHom ܐܚܪܢܐ̈ X ܕܡܘܣܝܩܪܘܬܐ ܦܩ̇ܕ ܠܡܙܡܪ ܆ ܡܛܠ ܕܒܙܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܚܝܩܬܐ ܀ 21ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܨܨܠܐ̈ ܘܒܩܝܬܪܐ̈ . ܘܒܡܐܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܟܬܒܐ ܕܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . 25ܡܢܐ ܓܝܪ ܢܨ̇ܠܐ ܐܟܡܐ ܕܘ̇ܠܐ ܗܠܝܢ 10ܟܕ ܢܦܫܐ ܡܫܝܓܐ ܒܕܡܥܐ̈ ܠܟܘܬܡܬܐ̈ ܕܚܛܗܐ̈ . ܫܠܡ
SevAnt:CathHom ܕܥܬܝܕܢ̈ . ܠܗܢܐ ܬܘܒ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܣܝܘܬܐ ܆ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܘܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ . ܘܡܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܐ̇ܡܕ̇