simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܒܪܘܚܐ . ܝ- ܗܠܝܢ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܣ̣ܡܢܢ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܛ̣ܥܢ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܟܐܦܐ
SevAnt:CathHom ܘܡܫܪܪܢ̈ ܘܘܝ ܠܡܫܡܥܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܘܝ ܪܦ̣ܣܐ
SevAnt:CathHom ܫܐܕܢܝܬܐ ܆ ܘܡܘܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܪܘܝܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܕܪܘܝܘܬܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝ̣ܙܐ ܆ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܠܠܘܚܐ̈ ܬ̣ܒܪ̇ ܇ ܗܠܝܢ ܕܕܣ̇ܝܡ ܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܒ̣ܘܫܐ ܆
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ̇ ܕܐܦ ܠܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ ܀ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܕܐ ܢܨܝܚܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ
SevAnt:CathHom ܬܝܬ ܇ ܥܕܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
SevAnt:CathHom ܕܣܢܝܩܝܢ ܢܫܘܬܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܢ ܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܘܢܘܟܪܝܢ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܇ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܘܠܐ ܢܕ̇ܡܥܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܝܘܐܝܠ
SevAnt:CathHom ܕܛ̣ܥܝܬܘܢ ܐܢܝܢ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ
SevAnt:CathHom ܣ̇ܡܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܠܝܓܘܡܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܕܥܟܬܐ̈ ܠܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܇
SevAnt:CathHom ܐܢܝܢ ܇ ܠܡܢܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܚܪܝܦܬܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ X
SevAnt:CathHom ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܀ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ . ܕܠܐ
SevAnt:CathHom ܐܘ- ܒܪܢܫܐ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܀ ܐܦ
SevAnt:CathHom ܠܘܬ ܕܒܘܨܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ ܗܠܝܢ X X ܕܡܬܬܝܒܝܢ