simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܘܐ ܀ 26ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ ܕܢܨ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܘܢܫܐ̣ܠ
SevAnt:CathHom ܘܢܫܐ̣ܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪܢẌ ܀ ¹0
SevAnt:CathHom ܆ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ : ܕܠܐܚܪܢܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܘܕܕܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܪܐ