simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܥܬ̇ܩܬܐ ܦ̣ܥܝܪ ܠܗܘܢܚܟܗܘܢܘܐܡ̇ܪܢ ܇ ܠܘܝ ܐ . ܝܬܝ ܗܘܝܬ ܗܠܝܢ ܘܟܪܝܗܝܢ ܇ ܘܡ̇ܗܡܝܢ ܘܥ̇ܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܒܪܗܛܐ ܇ ܘܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܒܗܝܢ ܓ̣ܫܦ ܒܦܐܪܐ ܗ̇ܘ ܫܦܝܪܐ ܘܠܐ . . ܫܦܝܪܐ ܇ ܘܫܦܝܪܐ ܗܠܝܢ ܟܕ ܡ̇ܐܣܐ ܠܡܬܦܫܛܢܘܬܐ ܘܫ̣ܪܝܘܬܐ ܕܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܗ̇ܘ ܆
SevAnt:CathHom X XXX ܕܡܘܒܠܢ̈ ܀ ܗܘܝ ܚܛܐ̈ ܠܡܕܝܢܬܐ ܡ̇ܠܟܝܬܐ ܢܦܣܘܩ . ܗܠܝܢ ܗܘܐ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܐܢܐܣܝܘܣ ܠܡ ܣ̣ܥܐ ܇ ܕܠܛܘܦܐ ܕܐܠ̣ܦܐ̈
SevAnt:CathHom ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܠܡܩ̇ܕܫܘ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܠܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ . ܐܠܐ ܠܡܦܩܢܐ ܕܢܦܫܐ ܕܝܠܢ . ܒܝܕ ܡܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܒܝܕ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܬܝܕ̈ ܢ ܗܘܝ ܠܡܗܘܐ : ܗܠܝܢ ܪܝܫܐ ܕܕܝܘܐ̈ : ܟܕ ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܡ̇ܘܕܥ ܠܬܕܡܪܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܢܥ̣ܒܕ : ܐܠܐ ܥܡ ܬܪܥܝܬܐ ܡܫ̇ܩܠܬܐ ܘܪܝܫ̇ܢܝܬܐ ܢܩܩܘܕ : ܗܠܝܢ ܇ ܘܡܫܬܘܬܦ ܐX ܒܩܝܢܕܘܢܘ̈ ܒܡ̇ܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ . ܐܢ ܓܝܪ ܠܘ
SevAnt:CathHom ܙܒܢܝܬܐ̈ ܇ ܘܠܗܠܝܢ ܥܡ̣ܝܠܬܐ̈ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܩ̇ܪܝܒ . ܗ̣ܝ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܐ ܢܬܗ̇ܓܓܘܢ ܒܬܪܥܝܬܗܘ ܇ ܗ̇ܝ ܕܡܚ̇ܦܝܐ ܠܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܬܪ̣ ܒܪܢ̈ ܗܘܝ̈ ܇ ܡܦܬܟܐܝܬ ܟܝܬ ܘܚܟܝܡܐܝܬ . ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܦ ܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܕܦܪܨܘܦܐ̈ ܘܕܙܒܢܐ̈ ܘܕܕܘܟܝܬܐ̈ ܇
SevAnt:CathHom ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܛܒܘܬܗ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܒܪܐ ܠܟܠ ܗܠܝܢ ܥ̣ܒܕ ܆ ܐܡܬܝ ܕܕܘܠܝܐ ܕܢܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܒܒܝܬX ܒܪܚ : ܡܬ ܥܡ̣ܠܐ : ܘܐܦ ܠܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܒܛܘ̣ܫܝܐ ܗܠܝܢ ܕܐܪܐ : ܘܠܘ ܥܠ ܨܗ ܥܪܘܩܐܝܬ : ܠܘ ܟܕ ܒ̇ܨܐ ܗܘܝܬ ܟܠܘܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܪܡܢ̈ ܢܝ̇ܒܠ ܘܢܩ̇ܪܒ . ܘܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܫܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬ̇ܬܪܬܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ ܕܩ̇ܪܝܒܢ̈ ܆ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܕܕܗܒܐ : ܘܠܡܘܬܒܐ̈ ܗܠܝXܢ ܕܕܗܒܐ ܆ ܣܡ̣ܘ ܡܢ XX ܣܛܪܗ ܀ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܐ ܆ ܘܣܡ̣ܘ ܠܩܐܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܥXܠܬܐ ܆ ܘܠܥܘܩܒܪܐ̈
SevAnt:CathHom : ܕܟܕ ܠܐ ܡ̣ܫܝXܝܢ ܐ̇ܟܠܝܢ ܆ ܐ . ܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܠܦܪܚܬܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܕܬܘܪܣܝܐ . ܠܐ ܗܟܝܠ ܟܐܢܐܝܬ̇ Xܫܐ̈ ܐܢܫ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܟ
SevAnt:CathHom ܕܐܬܐܡܪ ܇ ܐܦ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܥܠ ܝ ܝX XX X ܡܘܫܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܢ . ܫ̇ܡܠܝ ܐܢܝܢ ܆ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗ ܫܪܪܐ . ܒܝܕ ܕܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܚܟܡܬܐ ܠܗܠܝܢ ܡܕܒ̇ܕ̇ ܙܒܢܝܢ̈ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܓܪܬ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܫܬܪܬܚܝܢ ܗܘܘ ܇ ܒܡܠܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܝܬܝܪ ܚܪܒܢ̈ ܡܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܒܐܢܫܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܕܕܠܡܐ ܟܒܪ ܢܫܟܚܘܢܝܗܝ ܒܗܝܢ . ܕܐܒ̣ܥܕ ܓܝܪ ܒܕܘܟܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܚܘܪ : ܘܠܘ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܕܩܪܝܒܢ̈ ܒܠܚܘܕ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܬܐܡܪ ܡܢܝ ܝܬܝܪ ܒܪܚܡܬ ܥܡܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܐܠܦ ܕܠܘ
SevAnt:CathHom ܠܐ̈ ܡܬܐܣܢܝܬܐ̈ ܇ ܘܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܒ̣ܠܝܥ X ܗ̣ܘܝܬ ܠܡܘܬܐ ܀ ܗܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝܗܝܢ̈ ܐܬܐ̣ܣܝܬ ܟܕ ܡܡ̣ܚܝ ܗܘܝܬ ܡܢ ܚ̣ܛܝܬܐ .
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܐܬ̣ܩܪܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܝܡ ܆ ܐ . ܝܟ ܡܫ̣ܠܡܢܘܬܐ ܕܐܒܗܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܆ ܥܠ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܐ̇ܩܝܡܟ . ܥܘܠ ܚܕܘܬܗ ܕܡܪܟ ܀ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܬܥܫܝܢ ܒܝܕ ܣ̣ܒܝܪܘܬܐ ܕܠܐ ܐܠܗ ܗܠܝܢ ܕܒ̣ܝܫܘܬܐ ܥܬܝܩܬܐ ܫ̣ܕܬ ܡܢܗ̇ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܡܢܐ ܠܘܬ