simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܣ̣ܡܢܢ ܩܕܡܝܟܘܢ ܇ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܝܠܟܘܢ ܇ ܘܝܕ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܣ̣ܐܒ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܬ̇ܛܠܐ ܙܪܝܙܐܝܬ̣ ܘܡܬ̇ܥܠܡ ܒܪܘܚܐ . ܝ-
SevAnt:CathHom ܠܘܝܐ̈ ܇ ܕܟܐܦܐ ܡ̇ܢ ܇ ܕܟܬܝܒܢ̈ X ܕܝܢ ܠܐܠܗܐ . ܘܟܕ ܠܬܡܢ ܗܠܝܢ : ܘܠܐ ܠ̣ܚܡܐ ܐܦܠܐ ܡܝܐ̈ ܛ̣ܥܡ ܆ ܢ̣ܚܬ . ܟܕ ܛ̣ܥܢ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܗܘܝ ܪܦ̣ܣܐ . ܓܘܚܟܐ . ܫܢܝܘܬܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܚܙܬܗ- XX ܕܥ̣ܓܠܐ ܡܩ̇ܒܠܐ ܗܘܬ ܆ ܘܡܫܪܪܢ̈ ܘܘܝ ܠܡܫܡܥܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܫܪܟܐ ܕܪܘܝܘܬܐ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܝ̣ܙܐ ܆ ܠܐ ܣܥܪܗ ܢ̇ܬ̣ܫ . ܠܐ ܗܠܝܢ ܗܘܝ ܪܦ̣ܣܐ . ܓܘܚܟܐ . ܫܢܝܘܬܐ ܫܐܕܢܝܬܐ ܆ ܘܡܘܥܝܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܝ̣ܙܐ ܆ ܠܐ ܣܥܪܗ ܢ̇ܬ̣ܫ . ܠܐ ܟܘܬܝܢܗ ܣ̣ܕܩ . ܠܐ ܥܦܪܐ ܒܪ ܇ ܪ ܗܠܝܢ ܫܐܕܢܝܬܐ ܆ ܘܡܘܥܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܪܘܝܘܬܐ . ܘܟܕ
SevAnt:CathHom ܕܕܣ̇ܝܡ ܢܡܘܣܐ ܗ̇ܘ ܒ̇ܪܝܐ ܘܛ̇ܝܦܐ ܘܕܥܕܡܐ ܠܟܬܝܒܬܐ ܗܠܝܢ ܪܒ ܡܢ ܐ̣ܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܫܐ . ܐܠܐ . ܠܠܘܚܐ̈ ܬ̣ܒܪ̇ ܇
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܥܩܬܐ ܘܕܠܐ ܚܫܐ ܡܫ̇ܕܠܝܢ ܘܡܚܬܚܬܝܢ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܕܠܐ ܫܠܘܐ ܡܝ̇ܩܪܝܢ ܠܡܪܗܘܢ ܇ ܟܕ ܒܙܡܝܪܬܐ̈ X
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܠܒ̣ܘܫܐ ܆ ܫ̣ܘܝܐܝܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܘܘܢ . ܕܡܟܣܝܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܕܕܐ̈ ܆ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܚ̇ܫܒܝܝܢ ܠܗܝܢ . ܐܦ
SevAnt:CathHom ܕܗܪܟܐ . ܫܪܝܪܐܝܬ ܚܐ . ܝܢ ܆ ܐܦ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܝܢ ܆ ܝܬܝܪ ܗܠܝܢ ܠܕܘܒܪܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܆ ܐܘ ܕܘܒܪܐ ܕܚܝܐ̈ . ܗ̇ܢܘܢ̇ ܕܐܦ ܠܚܝܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܢܨܝܚܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܐܡܐ ܕܥܕܬܐ̈ ܇ ܒܪܚ̣ܡܬܐ ܕܠܘܬܝ X ܗܠܝܢ ܕܚܝܒ . . . ܠܢ ܘܝܠܕܢ̈ ܚܘܣܪܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܀ ܡܛܠ
SevAnt:CathHom ܕܬܚܘܬܝܗ̇ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܘܠܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܐ ܐܡ̣ܘܝܬܐ ܗܠܝܢ ܡܢ ܬܡܢ ܢ̇ܚܬܬ ܆ ܠܘܬ ܝܕܝܥܬܐ̈ ܡܢ ܒܢܬܗ̇̈ ܐ . ܬܝܬ ܇ ܥܕܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬ ܠܢ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚܐ . ܠܗ̇ܢܘܢ ܆ ܗ̇ܝ ܕܢܙ̇ܡܪܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܢܪܓ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܆ ܘܒܬܪ ܗ̇ܝ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܢܫܘܬܦ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ ܇ ܠܘܬ ܐܡܢܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ . ܫܘܬܦܘܬܐ ܓܝܪ . ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܗܠܝܢ ܆ ܘܕܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܐܟܣܢܝܢ̈ ܘܢܘܟܪܝܢ̈ ܢܗܘܝܢ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
SevAnt:CathHom . ܐܦ ܝܘܐܝܠ ܕܝܢ ܆ ܒܗ̇ ܒܕܡ̣ܘܬܐ ܡ̇ܙܥܩ . ܘܗܫܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܗܠܝܢ . ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝܐ . ܠܐ ܬܕ . ܡܥܘܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܢܕ̇ܡܥܘܢ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܐܢ ܡܕܡ ܕܚ̣ܝܠܐ ܘܙܝ̣ܥܐ ܫ̣ܡܥܬܘܢ ܬܕܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܝܢ̇ ܗܢܐ ܟܠܗ ܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ̇ ܕܛ̣ܥܝܬܘܢ ܐܢܝܢ ܠܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܡܕܥܟܬܐ̈ ܠܡܬܚܘܝܢܘܬܐ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܥܡ ܐܓܪܬܐ̈ ܫܕܪܘ ܐܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܝܢ ܕܢܬܗܝܡܢܘܢ . ܣ̇ܡܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܠܝܓܘܡܪܐ̈
SevAnt:CathHom ܚܪܝܦܬܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ X ܕܐܬܬ̣ܒܪ̇ܬ ܇ ܗ̇ܢܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܥܡ ܗܠܝܢ ܇ ܘܒܐܝ̣ܝܐ̈ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܩ̇ܒܠܘ ܐܢܝܢ ܇ ܠܡܢܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ . ܕܠܐ ܟܐܒܐ̇ ܘܕܠܐ ܕܡܥܐ̈ ܢܥ̣ܒܪ ܐܢܝܢ ܆ ܗܠܝܢ̇ ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܗ̇ܢܝܢ ܕ ܓܘܗܘܢ ܡ̇ܣܩܝܢ ܗܘܘ ܇ ܘܪ̈ ܩܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܦܘܡܗܘܢ ܀
SevAnt:CathHom ܕܡܬܚܙܝܢ̈ ܀ ܐܦ ܓܝܪ ܙܪ̣ܩ ܗܘܐ ܕܠܡܠܐ̈ ܠܐ ܕܓܠܬܐ̈ ܗܠܝܢ . ܢ̇ܗܘܝܢ̈ ܠܟ ܬܚܘܝܬܐ ܕܗܠܝܢ ¹ܕܥܬܝܕܢ̈ ܐܘ- ܒܪܢܫܐ ܆
SevAnt:CathHom X X ܕܡܬܬܝܒܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܗܕܡܐ ܪܟܝܟܐ ܝܫܛܐ ܇ ܘܟܐܒܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܆ ܕܚܘܪ ܐܘ- ܚܟܝܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܕܒܘܨܐ̈ ܕܙܓܘܓܝܬܐ