simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܨܠܘܬܐ . ܕܐܦ ܗܕܐ ܪܘܚܐ XX ܡܬܩܪܝܐ ܗܠܝܢ ܠܫܢܐ̈ . ܘܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܡܡ̇ܠܠ ܗܘܐ ܀ 26ܥܡ
SevAnt:CathHom ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܘܢܫܐ̣ܠ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪܢẌ ܀ ¹0 X 28 1ܡܨܐ ܗܠܝܢ ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܠܗܐ ܡ̇ܠܦ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ ܕܢܨ̇ܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܫܦܝܪܢẌ ܀ ¹0 X 28 1ܡܨܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܢܫܐ ܕܕܠܐ ܩܠܐ ܢܙܡ̇ܕ̇ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ ܕܢܨ̇ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܘ̇ܠܐ ܇ ܘܢܫܐ̣ܠ ܡܢ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܣܘܥܪܢܐ̈ : ܕܠܐܚܪܢܐ̈ ܐܫܬܘܕܝ ܘܠܐܚܪܢܐ̈ ܝܗ̣ܒ : ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܒܗܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܆ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܗܘܘ
SevAnt:CathHom ܘܕܕܡܝܢ̈ ܡܛܠ ܡܪܐ ܕܝܠܝ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܇ ܘܐܦܢ ܥ̇ܘܠܐܝܬ ܗܠܝܢ ܠܐ ܝ̇ܕܥܘܗܝ ܠܛܒܬܐ̈ ܕܗܢܘܢ X0ܥ̇ܠܝ . ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪ