simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
SevAnt:CathHom : ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܠܪẌ ܘܡܘܬܪܢ̈ ܐ̇
SevAnt:CathHom ܢܬ̣ܡܢܐ ܬܪܝܢ̇ ܘܢܫܬܪܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܝܢ̈ : ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܪܘܗܝX ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܠܝܗܝܢ̇ ܝܕܝܥܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܠܐܝܢܐ ܕܦܪܣܝ ܠܕܘܓܡܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܫ̇ܘܚܢ ܠܚܫܘܟܐ ܇
SevAnt:CathHom ܕܚܪܡܐ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܀ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܚ̣ܘܝ̇ܬ ܐܣܟܡܐ
SevAnt:CathHom : ܘܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܢܐܬܐ :
SevAnt:CathHom ܡܠܬܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܬܚ̇ܝܠ ܡܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܇ ܐ̇ܝܬܝܢ
SevAnt:CathHom ܓ̣ܒܝܐ̇ ܘܕܠܪܘܚܩܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܆ X
SevAnt:CathHom ܚܫ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡ̣ܟܢ ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ : ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ X
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܠܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܪ̈ ܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ̇ ܐܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ X ܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܢܒܝܐ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ²ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩ̣̇ܕܡ
SevAnt:CathHom ܕܢܐܠܦ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚ̣ܫ . ܠܘ
SevAnt:CathHom ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܢܫܐ ܪܝܠܢܐܝܬ ܗܠܝܢ ܬ̇ܩܦ ܇ X
SevAnt:CathHom ܇ ܘܠܝܢܚܬܐ̈ X ܗܠܝܢ ܕܠ̣ܒܝܫ ܗܘܐ ܐܚ̣ܘܪ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ ܗܠܝܢ XX X X