simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܇ ܐ̣ܬܐ ܠܐܠܕܐ . ܗܢܐ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܇ ܕܟܕ ܐ̣ ܬܐ ܠܡܐܩܕܘܢܝܐ ܇ ܟܕ ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈
SevAnt:CathHom ܕܐܠܪẌ ܘܡܘܬܪܢ̈ ܐ̇ ܡܠܠ . ܘܚ̇ܙܐ ܐܢܐ ܠܘ̇ܘ ܕܒܪܝܫ ܥܕܬܐ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܠܗܢܐ ܢܡܘܣܐ̇ ܨ̇ ܒܐ ܐܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܠܐ : ܘܡܕܡ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܬܚܝܕܝܢ̈ : ܐܠܐ ܟܕ ܒܪܗ̣ܛܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܬܝܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܡܢܗ ܘܠܗ : ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܬ̣ܡܢܐ ܬܪܝܢ̇ ܘܢܫܬܪܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܗܟܝܠ ܟܠܝܗܝܢ̇ ܝܕܝܥܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܕܬܐܘܕܘܪܝܛܘܣ̇ ܗܠܝܢ ܐܠܗ̣ܐ ܠܡܪܝܡ ܡܘܕܐ ܆ ܣܛܪ ܡܝܢ ܐܠܗܘܬܐ ܐܝܪܘܗܝX ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܫ̇ܘܚܢ ܠܚܫܘܟܐ ܇ X X X ܘܗ̣ܘܐ ܡܙܡܢܢܐ ܕܚܪܡܐ ܗܠܝܢ X ܢ X ܠܗ ܇ ܒܫܪܪܐ ܕܝܢ ܇ ܐܝܟ̣ ܕܠܐܝܢܐ ܕܦܪܣܝ ܠܕܘܓܡܛܐ̈
SevAnt:CathHom ܓܝܪ ܚ̣ܘܝ̇ܬ ܐܣܟܡܐ ܕܐܡ̇ܪܐ ܨܝܥܐܝܬ ܣܘܢܘܕܘܣ ¹ܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܠܚܫܘܟܐ ܇ X X X ܘܗ̣ܘܐ ܡܙܡܢܢܐ ܕܚܪܡܐ ܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ ܀
SevAnt:CathHom ܕܝܠܢ ܢܐܬܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܢܥ̣ܛܐ ܝܚܝܠܐ ܕܚܛ̣ܝܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛ̣ܝܬܐ ܢܬ . ܕܡܐ ܠܢ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܘܕܒܝܕ ܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܗܝܢ ܐܬܚ̇ܝܠ ܡܘܬܐ ܘܐ̣ܚܕ : ܗܢܐ̣ ܬܚܝܬ ܥ̣ܒܕܘܬܐ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ̇ ܕܐܢܗܘ̣ ܕܡܕܡ ܠܐ ܣ̣ܒ ܡܠܬܐ : ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܒܫܡܝܐ ܇ ܐ̇ܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܓܝܪ ܛܚܕܐ̈ ܢ- X ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ ܗܠܝܢ ܕܨܠܝܒܗ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܐܡ̇ܪ̇ ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܘܬ
SevAnt:CathHom ܐܝܬܘܗܝ ܆ X X ܡܛܠ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܘܚܬܬܝܬܘܬܐ XXXX ܫܪܝܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܐܟܐ̈ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡ̣ܢܐ ܆ ܐܠܐ ܓ̣ܒܝܐ̇ ܘܕܠܪܘܚܩܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܡ̣ܟܢ ܗܘܐ . ܚܫܐ ܕܝܢ ܕܚܫܐ̈ ܗ̣ܘܐ ܗ̣ܘ ܆ X X Xܘܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡ̣ܨܝܐ ܗܘܬ ܐܚܪܢܝܐܝܬ ܆ ܘܠܐ X X Xܡܕܡ X ܚܫ ܡܢ ܟܠܗܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܐܠܗܐ : ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ X ܐ . ܝܟܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܠܟ ܠܒܣܬܪܝ ܣܛܢܐ̇ ܟ̣ܫܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܟ : ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ
SevAnt:CathHom ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܆ X ܐ . ܝܟܢܐ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܟܕ ܡ̣ܛܐ ܗܠܝܢ ܟ̣ܫܠܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܟ : ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ̈ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܐܠܗܐ : ܐܠܐ
SevAnt:CathHom ܡܠܐ̈ ܪ̈ ܕܐ ܗܘܐ ܆ ܕܠܐ ܢܪ̣ܗܛ ܟܕ ܠܐ ܩ̣̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܒܨܒܝܢܗ ܕ̇ܗܛ ܥܠ ܝܫܐ . ܕܬ̈ ܠܬ ܕܝܢ ܆ ܕܐܦ ܠܢ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ܕܐܡ̇ܪ X ܗܘܐ ܡܚ̇ܘܐ ܗܘܐ ܆ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܟܝܢܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܪܐ ܘܕܐܒܐ ܇ ܐܠܐ ܚܕ ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ . ܐܟܚܕܐ ܕܝܢ̇ ܐܦ ܒܝܕ
SevAnt:CathHom ²ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܩ̣̇ܕܡ ܐܡ̣ܪ ܇ ܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ ܨܘܬܝܢܝ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܒܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܟܕ ܗ̣ܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܕܚ̣ܫ . ܠܘ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܕܚܠ̣ܬܐ ܇ ܘܠܗ̇ܝ ܕܢܐܠܦ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܢ
SevAnt:CathHom ܬ̇ܩܦ ܇ X ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܡܒ̇ܣܪ ܘܡܒܪܢܫ ܇ ܠܗ̇ܘ ܕܚܢܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܦܪܨܘܩܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢܘ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܢܫܐ ܪܝܠܢܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܕܠ̣ܒܝܫ ܗܘܐ ܐܚ̣ܘܪ ܒܢܘ̣ܗܪܐ ܇ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܘܩܗ ܐܢ̣ܗܪ ܐܝܟ ܫ̣ܡܫܐ ܒܙܗܪܝܪܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܇ ܘܠܝܢܚܬܐ̈ X
SevAnt:CathHom XX X X X ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ- ܣܪܝܩܐ ܆ ܠܗܠ ܓܝܪ ܆ ܒܡܨܪܝܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܠܘܬܗ̇ ܘܛܒ ܟܐܢܐܝܬ : ܕܠܐ ܡܣܬ̇ܟܠ ܐܢܬ