simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܆ ܒܦܪܨܘܦܐ ܟܝܢܝܐ
Sahd:BookPerf ܠܗܕܐ . [62]ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܝܢܢ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܆ ܒܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܡܢܟ ܒܨܒܝܢܟ ܇ ܗܠܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈ X⁰ܕܠܐ ܥ̇ܒܪܢ̈
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܟ̣ܣܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܕܒܐܣܟܡܐ .
Sahd:BookPerf ܇ ܠܡܬܪܚܩܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܡܫܬܝܐ ܇
Sahd:BookPerf ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܡ̇ܬܦܪܫ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ
Sahd:BookPerf ܘܢܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܪܪܐܢܬ ܐܝܟ ܗܕܡܐ
Sahd:BookPerf ܒܠܥܕ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܡܢܗ ܡܢ
Sahd:BookPerf Xܢ ܢܬܢܟܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ
Sahd:BookPerf ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈
Sahd:BookPerf ܟܕ ܠܐ ܡܘܒܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܐܘ ܡܫܬܚܠܦ
Sahd:BookPerf ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ
Sahd:BookPerf ܪܘܚܢܐ̈ ܠܒܘܣܡܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܚܘ̣ܒܐ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܙܘܘܓܐ̣ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘܘܓܐ ܐܣ̣ܝܪܝܢ .
Sahd:BookPerf ܕܡܫܝܚܐ . |X6]ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܢܗܠܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܒܪ ܐܠܗܐ .
Sahd:BookPerf ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܠܠ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ . ܘܐܢ
Sahd:BookPerf ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ