simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܟܝܬ ܕܝܬܝܪܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܒܝܢ ܠܡܥܒܕ ܇
Sahd:BookPerf . X 31]ܒܕܐܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܬܟܣܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܫܟܚ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ
Sahd:BookPerf ܕܥܝܢܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܘܝܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܥܠ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܒܕܐܝXܝ ܗܠܝܢ ¹⁵ܥܡ̣ܠܘ ܇ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܒܡܠܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢ̇ܠܦܟ . ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܒܘܣܡܗܘܢ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܡܠܐ̈ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܚܘܝ
Sahd:BookPerf ܘܐܠܝܨܘ̣ܬܐ . X59]ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܣ̇ܟܠ ܠܢ
Sahd:BookPerf X62]ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘ ܠܐܝܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ . ܕܡ ܒܥ̣ܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ ܡ̇ܬܚܘܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒ
Sahd:BookPerf ܝܡܚܕ XXܫX XXXX ܗܠܝܢ ܢܚܒܘܨ ܠܐܝܩܪܗܘܢ .
Sahd:BookPerf ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒܝܕܬܗܘܢ̈
Sahd:BookPerf ܡܝܐ̈ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܐ̇ܟܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܐܫܬܘܩ ܕܝܢ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ ܟܪܣܐ .
Sahd:BookPerf . Xܝ [71]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܛܟܣܐ̈
Sahd:BookPerf ܆ ܘܝܬܝܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒ̇ܥܐ . ܘܦܚܡܐ
Sahd:BookPerf ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈