simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܘܡܬܚܠܨܝܢ
Sahd:BookPerf ܟܢܝܟܐ ܘܬܙܝܙܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܚܠܘܨܐ̈ ܡܘܒܕܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ̈ : ܗܠܝܢ ܕܒܢܦܫܐ ܠܓܘ ܟܣܝܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܥܠ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܣܝܡ
Sahd:BookPerf ܡܬܩܢܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܡܬܢܛܪܝܢ . ܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܢ
Sahd:BookPerf . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܗܠܝܢ . XX [15]ܠܐ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܘܕܚ̣ܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܛܝ̣ܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܟ̣ܣܟ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܕܒܐܣܟܡܐ .
Sahd:BookPerf ܘܠܘܩܒܠ ܣܝ̣ܡܢ̈ . ܗܠܝܢ ܓܝܕ̇X Xܝ ܕܒܠܒܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܡܪܘܕܐ̣̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܟܝ ܗܠܝܢ ܪܙܢܐܝܬ ܇ ܡܕܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܝܠܟ ܬ̇ܕܘܢ ܆ ܗܠܝܢ X ܕܝܕܥ̇ ܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܡܪܝܪܬܐ ܘܟܬܝܫܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܀
Sahd:BookPerf ܡܛܠ ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ
Sahd:BookPerf ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐ̇ܡܪܚܬ
Sahd:BookPerf ܠܟܐܒܝ̈ ܇ ܒܣܡܡܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܦܪܫܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܡܪܝ ܢܦܪܥܟ ܥܠ ܗܠܝܢ . ܡܢܐ ܢ̇ܡܠܠ