simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
Sahd:BookPerf ܕܡܬܚܙܝܢ . ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܒܗܝܢ ܙܕܩ ܠܡܚܕܐ . X ܡܝܬܐ ܘܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܝܕܝܥܐ . ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ . [6]ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܬܢܢ . ܐܢܫܐ ܕܐܦܠܐ ܗܘ ܓܘܫܡܢ ܚܒܝܫ ܠܢ ܡܕܡ ܐܢ ܢܫܬܪܐ ܗܠܝܢ ܕܢܠܒܫ ܒܝܬܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ . ܡܢܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܕܪܝ̈ ܐܠܗܐ ܢܨܝܒܝܢ̈ ܥܠ ܬܦܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪܝ̈ ܚܙܘܐ ܘܪܓܝܓܝ̈ ܝܐܝܘܬܐ . ܕܡܢܬܥܝܢ̈ ܒܦܐܪܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܟܕ ܒܛܠܝܘܬܐ ܫܘܚܝܢ̈ . ܘܡܬܥܠܝܢ ܒܥܠܝܡܘܬܐ Xܝ ܠܪܘܡܐ ܗܠܝܢ ܝܗܒܝܢ ܒܟܠܙܒܢ . ܘܛܪܦܐ̈ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܠܐ ܢܬܪܝܢ .
Sahd:BookPerf ܐܢܘܢ . ܕܝܠܗܘܢ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܥܠܝܡܐ ܐܝܬܝܟ ܗܠܝܢ ܒܗܠܝܢ ܕܟܠܝܢ ܠܗܘܢ . ܘܡܘܣܦ ܘܐܡܪ . ܕܕܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܢܬܬܘܣܦܢ ܠܟܘܢ . ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ̇ : ܠܡ̇ܣܛܐ ܒܬܪ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ ܘܪܕܝܢ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܆ ܫ̣ܪܝܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܠܡܐ ܡܠܬ ܦܘܠܘܣ ܟܪܘܙܐ ܕܐ̇ܡܪ : Xܝ ܗܠܝܢ ܠܚܫܐ̈ ܕܪܓܬܐ . ܘܠܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܥܩܪܐ ܕܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܟܘܠܗܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܒܗ̇ܝ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ̣̈ ܥܠܝܢ ܡ̣ܛܝܬ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܬ̣ܚܘܝ
Sahd:BookPerf ܣܥܪܝܢ ܆ ܒܡܠܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܆ ܘܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܩܝܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܢܐ̇ܟܘܠ ܠܡ ܘܢ̇ܫܬܐ . ܡܚܪ ܓܝܪ ܡܝܬܝܢܢ . ܘܟܕ
Sahd:BookPerf X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܬܗܠܠܬܐ ܘܠܓܘܚܟܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܢܫܒ̣ܬ̇ ܒܗܘܢ ܇ ܘܡܠ̣ܬ ܐܢܘܢ ܟܠܗ̇ ܛܘܥܝܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ .
Sahd:BookPerf ܢ̇ܫܪܥ ܢܦܠ ܐܢܘܢ ܒܥ̇ܒܪ ܢܡܘܣܐ . ܕܟܐܡܬ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܗܠܝܢ ܘܡܕܪܟܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܛ̇ܒ ܘܒܝ̣ܫ ܥ̣ܙܠ ܒܡܠܬܗ . ܕܒܪܓܬ
Sahd:BookPerf ²⁰ܟܣ̣ܝܢ ܒܗ . ܟܕ ܡܢ ܫܘܡܗܗ̇ ܓܒ̣ܠܗ̇ ܠܗܕܐ . ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܕܟܐܡܬ ܐܝܠܢܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛ̇ܒܬܐ ܘܕܒܝ̣ܫܬܐ̣
Sahd:BookPerf ܠܐ ܢ̇ܥܒܕ ܇ ܐܠܐ ܢ̇ܬܥܢܐ ܒܡܐܟܠܐ ܘܒܡܫܬܝܐ ܘܢܕܡܟ ܗܠܝܢ ܪܥܝܢܐ ܐܝXܝ ܕܡܬܒܥܝܐ : ܐܘ ܠܡ̣ܚܣܢ ܩ̇ܢܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܡܬܢܛܪ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܫܪܝܪܐ̈ . [19]ܘܗܐ ܐܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܠܠܐ̈ . ܗܠܝܢ ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫܟܚ ܩ̇ܢܐ X ܠܗ̇ ܇ ܟܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ ܠܡ̇ܕܥܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܠܐ̈ . ܫܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡ̇ܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܠܐ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܠܝܗܘܢ̈ ܒܚܟܡܬܐ ܟܣܝܬܐ ܕܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܪܘܚܐ . ܘܕܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܠܦ̣ܘ ܘܣܥ̣ܪܘ
Sahd:BookPerf ܕܚܐ̇ܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈ ܘܠܟܪܣܐ ܡ̇ܫܡܫܝܢ . 26]ܗܐ ܐܘ ܗܠܝܢ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ ܘܟܪܣܬܐ̈ ܒܛܠܬܐ̈ ܟܢ̣ܝ ܐܢܘܢ . ܕܠܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ