simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ ܗܠܝܢ </page> <page> ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
Sahd:BookPerf ܡܬܚܙܝܢ ܡܝܬܪܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . ܕܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ
Sahd:BookPerf ܠܡ </page><page> ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ . ܐܢܫܐ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܬܥܝܢ̈ ܒܦܐܪܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܒܕܪܝ̈
Sahd:BookPerf ܠܐ ܢܬܪܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܒܛܠܝܘܬܐ ܫܘܚܝܢ̈
Sahd:BookPerf . ܕܕܐܝܠܝܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ . ܕܝܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܘܠܗܠ ܝܪܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠܡ ܕܥܝܢܐ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܗ̇
Sahd:BookPerf ܕܟܠ ܒܝ̣ܫܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫ̇ܠܡܐ ܡܠܬ
Sahd:BookPerf ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܬ̣ܚܘܝ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܕܕܚܠܬ
Sahd:BookPerf ܡܝܬܝܢܢ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ </page> <page> ܣܥܪܝܢ ܆ ܒܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܕܐܒܕܢܐ . ܗܠܝܢ X ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܠܐ̈
Sahd:BookPerf ܒܡܠܬܗ . ܕܒܪܓܬ ܗܠܝܢ ܢ̇ܫܪܥ ܢܦܠ ܐܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܝܕܥܬܐ ܕܛ̇ܒܬܐ ܘܕܒܝ̣ܫܬܐ̣ ܗܠܝܢ ²⁰ܟܣ̣ܝܢ ܒܗ .
Sahd:BookPerf ܆ ܐܝܟܢܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢ̇ܥܒܕ ܇
Sahd:BookPerf ܇ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܢܛܪ ܐܝܟ ܡܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ
Sahd:BookPerf ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܠܦ̣ܘ ܘܣܥ̣ܪܘ ܗܠܝܢ ܇ ܟܕ ܫ̇ܪܝܢ
Sahd:BookPerf . ܕܠܗܘܢ ܕܡ̇ܝܢ ܗܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܚܝܘܬܐ̈
Sahd:BookPerf ܟܝܬ ܕܝܬܝܪܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝ̇ܒܝܢ ܠܡܥܒܕ ܇
Sahd:BookPerf . X 31]ܒܕܐܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܬܟܣܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܫܟܚ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ
Sahd:BookPerf ܕܥܝܢܐ : ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܘܝܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ
Sahd:BookPerf ܥܠ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܒܕܐܝXܝ ܗܠܝܢ ¹⁵ܥܡ̣ܠܘ ܇ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܒܡܠܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܗܠܝܢ ܢ̇ܠܦܟ . ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܒܘܣܡܗܘܢ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܡܠܐ̈ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܚܘܝ
Sahd:BookPerf ܘܐܠܝܨܘ̣ܬܐ . X59]ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܣ̇ܟܠ ܠܢ
Sahd:BookPerf X62]ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ ܗܠܝܢ ܆ ܠܘ ܠܐܝܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬܬܒܥܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ . ܕܡ ܒܥ̣ܠܬܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܗ ܡ̇ܬܚܘܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒ
Sahd:BookPerf ܝܡܚܕ XXܫX XXXX ܗܠܝܢ </page> <page> ܢܚܒܘܨ ܠܐܝܩܪܗܘܢ .
Sahd:BookPerf ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒܝܕܬܗܘܢ̈
Sahd:BookPerf ܡܝܐ̈ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܆ ܗܠܝܢ ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܐ̇ܟܠܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܐܫܬܘܩ ܕܝܢ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ ܟܪܣܐ .
Sahd:BookPerf . Xܝ [71]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܆ ܛܟܣܐ̈
Sahd:BookPerf ܆ ܘܝܬܝܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒ̇ܥܐ . ܘܦܚܡܐ
Sahd:BookPerf ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈
Sahd:BookPerf ܦܓܪܐ . X25]ܐܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܠܐ ܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܘܚܦܝܝܘܬܐ . ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܚܣܕܐ ܘܩܘܦܚܐ
Sahd:BookPerf . </page><page> [29]ܘܕܠܐ . ܗܠܝܢ ܡܘܙܓܐ̈ ܫܒܝܚܐ̈ ܆
Sahd:BookPerf ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ . ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ̈ ܠܡ ܬܠܬ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ . ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓ̣ܡܪܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܒܗܬܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬ̣ܝܒܢ̈ . ܘܦܘܫܩܐ̈
Sahd:BookPerf ܡܢܢ . ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܘܡܬܢ̈ ܐܬܚܘܝܘ .
Sahd:BookPerf ܡܢ ܥܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܒܥܝܢܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܠܢ ܢܨܚܢܗܘܢ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܕܘܒܪܐ̈ ܕܩܕܝܫܐ̈
Sahd:BookPerf ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܕܗܐ ܘܐܦ
Sahd:BookPerf X61]ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ : ܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܠܗܕܐ . [62]ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ
Sahd:BookPerf . ܘܣ̇ܥܪܝܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܐܬ̣ܢܨܚܘ . ܗܐ ܗܠܝܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܐܬ̣ܪܫܡܘ ܩܕܡܝܢ
Sahd:BookPerf ܒܐܝܡܡܐ ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܆ ܡ̇ܬܥܢܝܐ ܗܘܬ
Sahd:BookPerf ܕܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܢ̇ܩܦܝܢ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐ̇ܓܒܐ ܠܡ̇ܐܚܐ .
Sahd:BookPerf ܡܢ ܙܘܘܓܐ̣ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܙܘܘܓܐ ܐܣ̣ܝܪܝܢ .
Sahd:BookPerf ܟܡܐ ܣ̇ܓܝ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܓܘܐ ܒܐܝܕܝܗܘܢ ܡܬܬܒܥܢ̈
Sahd:BookPerf ܠܢ ܐܦ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ X ܕܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡܫܝܚܐ . |X6]ܘܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܢ ܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ¹⁵ܘܟܦ̣ܝܦ ܘܓ̣ܗܝܢ ܠܡܟܢܫܘ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܆ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܒܬܢܢܐ ܕܚܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܒܒܝ̣ܫܘܬ X ܚܪܡܘܬܗܘܢ
Sahd:BookPerf . X113]ܐܠܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܙܕܩ̇ ܠܗ
Sahd:BookPerf ܚܙܝܐ̈ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܒܐܣܟܡܐ ܚܘܝ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܐܟܘܬܗܘܢ . 123]ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܡ̣ܙܝܢܝܢ
Sahd:BookPerf . ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܫܠܚ ܆ ܕܠܝܠܐܝܬ
Sahd:BookPerf . ܕܢ̇ܬܦܪܟܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ . [129]ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܙܕܩ̇ ܕܟܕ ܡ̇ܦܚܡܝܢܢ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܠܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ̣ ܡܢ ܝܬܝܪܘ
Sahd:BookPerf ܡܢܟ ܒܨܒܝܢܟ ܇ ܗܠܝܢ ܛ̇ܒܬܐ̈ X⁰ܕܠܐ ܥ̇ܒܪܢ̈
Sahd:BookPerf ܡ̇ܫܡܢܝܢ ܘܡܥܫܢܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܦܩ̇ܕ ܕܠܐ
Sahd:BookPerf ܘܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܥ̇ܐ ܐܢܐ ܒܠܚܘܕ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܪܚܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܬܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܕܡ̇ܛܦܝܐ ܘܝܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܝ ܠܡ
Sahd:BookPerf ܕܝܠܢ̣ ܘܠܒܘܣܒܐ ܝܬܝܪܐ ܗܠܝܢ ܡܢܢ ܬܒ̇ܥ .
Sahd:BookPerf ܪܘܚܢܐ̈ ܠܒܘܣܡܢ . ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܚܘ̣ܒܐ
Sahd:BookPerf ܚܣܕܐ . ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ . ܕܠܡܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡ̣ܬ ܚ̣ܙܝܬ ܒܪܘܚܐ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܡܢ X ܗܠܝܢ ܡ̇ܬܦܪܫ ܗ̣ܘܝܬ :
Sahd:BookPerf ܠܫ̣ܠܝܐ̣ ܕܢ̇ܫܬܘܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܢܬܒ ܒܡܕܒܪܐ
Sahd:BookPerf [38]ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܘܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܪܝܬܐ ܕܠܬܚܬ ܆
Sahd:BookPerf ܒܨܢܥܬܐ ܠܡܚܒܘܛܝܬܗܘܢ̈ . ܗܠܝܢ ܕܟܒܪ ܗ̣ܢܘܢ ܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܝXX0ܝX ܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܢܘ̣ܗܪܐ ܗܠܝܢ ܕܩܠܝܠ ܡܢ ܣ̇ܓܝ
Sahd:BookPerf ܘܟܕ ܢ̇ܬܚܦܘܢ ܡܢܟ̈ ܗܠܝܢ ܒܙܒܢ ܥܡܛܢܐ ܕܢܣܝܘܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܘܐܦ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܢ̇ܓܡܪܘܢ ܀ </page><page> [14]ܗܟܢܐ
Sahd:BookPerf ܪܒܬ ܓܝܪ ܡܘܬܪܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ̈ ܒܚܘܠܛܢܗܝܢ ܇
Sahd:BookPerf . ܕܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܛܘܟܣܐ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf : ܘܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫܝܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܢܫ . ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܘܬܦܝܢ ܒܗ ܒܟܝܢܐ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܥܙܝܙ ܕܐܦ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ ܇ ܐܢ ܐܦ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܡ̇ܠܦ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܆ ܐܠܐ ܕܗܘܘ
Sahd:BookPerf ܘܒܚܘܒܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ̣ ܡܢܟܪܝ ܗܘ
Sahd:BookPerf X7] ¹ܚܕܐ ܡܢ̇ ܗܠܝܢ ܓܝܕ̇ ܠܝܬ ܠܗ
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܨ̇ܒܐ ܕܢܣ̇ܩ
Sahd:BookPerf ܐܝܬܝܢ : ܡܢ ܗܠܝܢ Xܝ ܟܠܗܝܢ ܡܚܪܪܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܘܕܣܓܝܐܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܣܓܐ ܠܚ̇ܫ ܣܛܢܐ
Sahd:BookPerf ܘܕܒܙܚܐ ܘܕܫܥܝܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡ̇ܩܢܐ ܣܛܢܐ
Sahd:BookPerf X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇
Sahd:BookPerf ܕܬܒ̇ܥ ܡܬܐܠܨܝܢܢ . ܗܠܝܢ ܕܛ̇ܒ ܙܥܘܪܝܢ̈ ܠܗ