simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܕܢ̇ܫܩܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ
Sahd:BookPerf ܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܟܕ Xܝ ܗܠܝܢ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܚܢܢ
Sahd:BookPerf ܐܬܐܡܪ . ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥܘܢ ܇ ܛܘܒܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܇ ܢܣܝܘܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ
Sahd:BookPerf ܫܟܝܚܢ̈ ܠܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܒܟܠ
Sahd:BookPerf ¹⁸ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ³ܣܝܒܪ ܚܠܦܝܢ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܬܫܡܥX XX ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܕܢܗܘܝܢ ܠܘܬܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆
Sahd:BookPerf ܘܗܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܥܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܓܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܢܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ ܕܣ̇ܢܐ ܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܗ̇ ܟܕ
Sahd:BookPerf XX ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ ܆
Sahd:BookPerf ܆ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢ̇ܬܕܒܪ ܚܢܢ XX
Sahd:BookPerf ܕܕܡ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ XX ܡ̇ܫܠܚܝܢܢ ܇
Sahd:BookPerf ܢ̇ܛܪ ܢܦܫܢ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܒܕܢ̈ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ
Sahd:BookPerf ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܕܢ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ