simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf </page> <page> ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܒܥܠ ܕܪܐ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹ܝ XX X XXX Xܝ ܒܪ ܗܠܝܢ ܝ XXdd XXdd 8ܒܦܘܚܡܐ ܕܚܕ ܝܡ ܚܕ XXXܝ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ
Sahd:BookPerf ܆ ܥܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܦܐܝܬܐ ܘܫܒܝܚܬܐ ܕܐܘ ܪܚ ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܒܠܚܘܕ . Xܢ X18]ܐܘܕܥܢܢ ܬܘܒ ܒܬܪ
Sahd:BookPerf ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܡܣܠܝܐ̈ ܕܒܢܝܐܝܣܪܐܝܠ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܇ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܐܢ ܬܫܦܪ ܩ̇ܒܠܬ . ܕܐܝܟ XX