simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܆ ܒܦܪܨܘܦܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗ̇ܘ ܕܩܪܝܒ ܗܘܐ ܘܥ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܗܢܐ ܘܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܢܐ ¹ܡܩܝܡ ܐܢܐ ܠܗ : ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܟ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܐ̇ܡܪܝܢ ܗܘܘ . ܘܣ̇ܥܪܝܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܡܚܝܠܘܬ ܦܓܪܐ ܠܐ ܬܥܨܝܘܗܝ ܠܗܕܐ . [62]ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܣܥܪܝܢ ܆ ܒܡܠܐ̈ ܪܡܬܐ̈ ܡܡܠܠܝܢ ܆ ܘܡܥܠܝܬܐ̈ ܕܠܐ ܩܝܡ ܗܠܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܢܐ̇ܟܘܠ ܠܡ ܘܢ̇ܫܬܐ . ܡܚܪ ܓܝܪ ܡܝܬܝܢܢ . ܘܟܕ
Sahd:BookPerf ܛ̇ܒܬܐ̈ X⁰ܕܠܐ ܥ̇ܒܪܢ̈ ܘܟܠܝܠܐ̈ ܕܠܐ ܚ̇ܡܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ . [16]ܠܡܢܐ ܥܘܕ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ ܡܢܟ ܒܨܒܝܢܟ ܇
Sahd:BookPerf ܕܠܒܪ ܕܒܐܣܟܡܐ . ܕܗܐ ܛ̇ܒ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܩܪܘܒ ܠܘܬܝ ܓܒܝܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܠܐ ܐܟ̣ܣܟ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܇ ܘܡܫܬܝܐ ܇ ¹ ܘܠܡܝܡܠ ܒܨܘܡܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡܝܗܘܢ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܝX ܕܒܥܕܬܐ ܕܡܡܪܝܢ ܒܓܡܝܪܘܬܗܘܢ ܇ ܠܡܬܪܚܩܘ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܟܘܢ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܡ̇ܣܟܠ ܠܡ̇ܕܥܐ ܕܣܟܘܠܬܢܐ̈ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܠܠܐ̈ . ܫܡܐ ܡܥܠܝܐ ܕܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡ̇ܟܪܙܝܢ ܐܢܬܘܢ ܇ ܠܐ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܙܒܢ ܥ̇ܡܪ ܘܒܙܒܢ ܡ̇ܬܪܚܩ . ܐܠܐ ܕܠܐ ܫܠܘܐ ܗܠܝܢ ܘܥ̇ܡܘܪܗ ܇ ܘܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܘܠ̇ܒܘܫܗ . ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܬܦܪܫ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܡܚܪܪܐܢܬ ܐܝܟ ܗܕܡܐ ܚܠܝܡܐ ܘܪܘܚܢܐ ܕܡܠܐܟܐܝܬ ܡ̇ܬܕܒܪ . ܗܠܝܢ ܕܡܕܥܐ ܢܗ̣ܝܪ ܒܐܠܗܐ ܫ̣ܘܝܬ ܀ X [6X]ܐܠܐ ܘܢܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܡܢܗ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡ̇ܬܢܩܦܝܢ ܠܫܦܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡ̇ܬܠܒܟܐ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . 28]ܡܝܬܪܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܐܦ ܒܠܥܕ . ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܒܐܪܥܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܡܫܦܠܢ̈ ܠܢ ܆ ܘܢ̇ܬܦܢܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܡܢ ܥ̣ܒܕܘܬܐ ܕܒܝ̣ܫܐ ܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ̣ Xܢ ܢܬܢܟܪܐ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܘ ܟܪܘܙܐ ܪܡ ܩܠܐ ܪܚ̇ܡܗ XX ܕܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܕܝܠܗ ܐܘ ܡܫܬܚܠܦ . ܟܕ ܗ̇ܘ ܡܬܐܡܪ ¹⁰ ܗܢܐ̣ ܘܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܡܬܐܡܪ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܒܗܠܝܢ ܕܚܒܪܗ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܘܒܕ
Sahd:BookPerf ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܗܠܝܢ ܥܡܢ ܡܟܬܪܢ . [6]ܠܐ ܓܝܪ ܡܩܒܠܢ̈ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈
Sahd:BookPerf ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܚܘ̣ܒܐ . ܚܕܘܬܐ . ܫܠܡܐ . ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܗܠܝܢ ܝܗ̇ܒ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܢܩܛܘܦ ܡܢܗ̇ ܦܐܪܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܠܒܘܣܡܢ .
Sahd:BookPerf ܕܒܙܘܘܓܐ ܐܣ̣ܝܪܝܢ . ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܛܒ ܚܬܝܬܐܝܬ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܕܒܥܠܡܐ . ܡܢ ܕܝܪܝܐ̈ ܪܚܝܩܝ̈ ܡܢ ܙܘܘܓܐ̣ ܘܡܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒܦܘܪܫܢܐ ܠܘܩܒܠ ܢܝܫܐX ܢܪܗܛ̈ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗܠܝܢ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܆ ܢܘܟܪܝ ܗܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . |X6]ܘܒܟܠܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܢܣܝܒܪ ܐܠܗܐ . ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܟܠ ܥܠܝܢ ܢܬܗܦܟ ܇ ܟܕ ܗܕܐ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܪܡ̇ܘܬܐ ܘܒܓܐܝܘܬܗ ܠܥܠ ܡܢ ܥܢܢܐ̈ ܢܗܠܟ ܆ ܐܝܟܢܐ
Sahd:BookPerf ܕܪܘܚܐ . ܘܐܢ ܡܫܟܚܐ̣ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܘܡܠܠ ܝܬܝܪܐܝܬ̣ ܗܠܝܢ ܠܬܐܘܠܓܘܣ ܇ ¹ܘܬܘܒ ܕܐܬܗܓܐ ܡ̇ܢ ܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܠܠ
Sahd:BookPerf . ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܕܪܓܐ ܪܒܐ ܘܫܒܝܚܐ ܕܣܗܕܘܬܐ ܕܒܝܩܕܢܐ ܕܦܓܪܐ ܗܠܝܢ ܘܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܘܬܪܢ̈ ܡܕܡ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ