simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܚܝ̇ܒܝܢ ܠܡܥܒܕ ܇ ܐܝܠܝܢ ܕܠܚܟܡܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܠܕܚܠܬܗ ܗܠܝܢ ܠܕܒ̇ܥܝܢ ܠܡ̇ܩܢܐ ܚܟܡܬܐ ܕܥܠܡܐ . ܟܡܐ ܟܝܬ ܕܝܬܝܪܢ̈ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܢܬܬܟܣܘܢ ܐܢܫܐ ܕܥ̣ܒܕܘ ܢܦܫܗܘܢ ܚܝܘܬܐ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̣̈ ܘܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܣܝܡܝ̈ ܢܡܘܣܐ̈ . X 31]ܒܕܐܝܟ̈
Sahd:BookPerf ܕܐܦܠܐ ܡܢܗ ܘܒܗ ܕܟܝܢܐ ܡ̇ܬܟܣܣܝܢ ܘܒܗܬܝܢ ܇ ܕܡ̇ܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܠܒܗܘܢ ܐܫܟܚܘ ܇ ܡܠܘܢ ܕܝܢ Xܢ ܡܢ ܣܛܢܐ ܡܫܟܚ ܒܝ̣ܫܬܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܗ̇ܘܝܐ : ܘܫܦܝܘܬܗܘܢ ܬܘܒ ܕܡܝܐ̈ ܘܢܩܕܘܬܗܘܢ ܗܠܝܢ ܬܛܪܘܢ . ܘܐܝܟ X ܙܢܐ ܕܕܠܝܚܘܬ ܫܦܝܘܬܗ̇ ܕܥܝܢܐ : ܡܢ
Sahd:BookPerf . ܐܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܬܡܟܟ̣ ܘܥ̇ܡܠ . ܘܟܒ̇ܫ̣ ܘܡ̇ܫܥܒܕ ܦܓܪܗ . ܗܠܝܢ ¹ܘܕܚܙܘܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܢ . [50]ܐܠܐ ܗܢܐ̣ ܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܒܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ¹⁵ܥܡ̣ܠܘ ܇ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܓܡܝܪܐ̈ ܘܪܘܚܢܐ̈ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ ܗܠܝܢ . X54]ܐܠܐ ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܥܠ ܥ̣ܒܕܐ̈ ܕܒܕܐܝXܝ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܠܦܟ . ܐܠܐ ܗ̣ܘ ܒܩܢܘܡܗ ܛܒ̣ܥ ܠܟ ܟܘܠܗܝܢ ܕܡܘ̣ܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܆ ܠܐ ܣܦ̣ܩܬ ܠܗ ܕܒܡܠܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܥܡܠܐ̈ ܘܛܘܪܦܐ̈ ܚܘܝ ܡܪܐ ܕܟܠܐ ܒܦܓܪܐ ܕܠܒ̣ܫ ܡܛܠܬܢ . ܗܠܝܢ . 58]ܐܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘ ܠܟܠܢܫ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܒܘܣܡܗܘܢ . ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܡܣ̇ܟܠ ܠܢ ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܚܘܝ ܒܡܣܟܢܘܬܐ ܆ ܗܠܝܢ ܢܚܡܣܢ . ܘܢ̇ܚܒ ܡܣܟܢܘܬܐ̣ ܘܐܠܝܨܘ̣ܬܐ . X59]ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܆ ܠܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܩ̣ܝܠܝܢ ܙܩܝܦܗ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒܥܝܢ ܇ ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܘܒܠܗ ܩܠܝܠܬܐ ܘܢܝܪܗ ܒܣܝܡܐ . X62]ܘܗܐ ܟܕ ܛܒ
Sahd:BookPerf ܆ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣ̇ܬܒܪܝܢܢ ܡܢ ܟܠ ܐܢܫ ܗܠܝܢ ܕܫܦܝܪ ܢܬܕܒܪܘܢ . ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܡܬܬܒܥܝܢ
Sahd:BookPerf . ܕܡ ܒܥ̣ܠܬܐ ܕܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܚܝܠܐ̈ ܢ̇ܬܕܥܪܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܠܡܬܟܣܣܘ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܡܬܟܣܣܢܐ̈ ܇ ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒ . . . ܕܐ ܡܡܟܟܝܢ ܆ ܒܐܣܟܡܐ̣ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܡܬܚܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܘܐܢ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܐܣܟܡܐ̣ ܫܝܛܐ̈ ܡܢܗ ܡ̇ܬܚܘܝܢ .
Sahd:BookPerf ܢܚܒܘܨ ܠܐܝܩܪܗܘܢ . ܘܪܒܝ ܟܠܢܫ ܢܩܪܐ ܐܢܘܢ ܆ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܡܪܚ ܗܠܝܢ ܆ ܟܠ ܐܢܫ . XXXXX ܒܩܘܚܝXܝܐ ܕܚܕ ܝܡܚܕ XXܫX XXXX
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܒܝܕܬܗܘܢ̈ ܦܗ̇ܝܢ ܠܦܘܪܓܝܐ X ܘܠܒܘܣܡܐ ܆ ܠܐ ܗܠܝܢ . ܟܕ ܢ̇ܛܪܝܢ ܡܠܬ ܦܘܡܗ ܇ ܕܠܐ ܬܣܒܘܢ ܡܕܡ ܠܐܘܪܚܐ .
Sahd:BookPerf ܟܠ ܬܘܩܢܝܢ̈ ܐ̇ܟܠܝܢ ܝܥܢܐܝܬ . ܘܥܬܝܩܐ ܕܪܫܝ ܘܛ̇ܒ ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܐ̇ܟܠܝܢ ܩXܝܠ ܝܒܝܫܐ ܘܫ̇ܬܝܢ ܡܝܐ̈ ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܆
Sahd:BookPerf ܕܒܬܪ ܟܪܣܐ . ²⁵ܕܠܒܗܬܬܐ ܫ̇ܘܝܢ ܘܠܬܚܦܝܬܐ . Xܝ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܬܣ̇ܦ ܐܝܟ ܕܒܚܒܬܐ . ܒܗܕܡܝܗܘܢ̈ . ܕܐܫܬܘܩ ܕܝܢ̣ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܆ ܛܟܣܐ̈ ܠܡ ܕܓܡܝܪܐ̈ ܐܚܝܕܝܢ . ܕܘܒܪܐ ܡܥܠܝܐ ܗܠܝܢ ܟܪܣܐ . ²⁵ܕܠܒܗܬܬܐ ܫ̇ܘܝܢ ܘܠܬܚܦܝܬܐ . Xܝ [71]ܘܒܬܪ
Sahd:BookPerf ܒ̇ܥܐ . ܘܦܚܡܐ ܡ̇ܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܆ ܕܡܣܪܩܐ̈ ܕܐܪܚܩ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܗܠܝܢ ܣ̇ܓܝ ܐܠܝܨ . [74]ܕܐܥܦܐ ܥܠ ܐܥܦܐ ܣܐ̇ܡ ܆ ܘܝܬܝܪܐ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܒܗ ܡܫܡܠܝܢ̈ ܗܘܝ̈ . ܘܙܕܩ̇ ܠܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܫܡܗ̇ ܡܬܪܓܪܓ ܆ ܗܠܝܢ ܒܗ̇ܘ ܟܪܘܙܐ ܪܡ ܩܠܐ ܪܚ̇ܡܗ XX ܕܚܬܢܐ ܫܡܝܢܐ . ܕܬܠܬܝܗܝܢ