simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܟܣܐ ܕܩܪܝܪܐ̈ ܒܠܚܘܕ : ܒܫܡܐ ܗܠܝܢ ܒܫܡ ܙܕܝܩܐ ܆ ܐܓܪܐ ܕܙܕܝܩܐ ܢܣ̇ܒ . ܘܟܠ ܕܢ̇ܫܩܐ ܠܚܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܚܢܢ ܐܝܟ ܕܐ̣ܠܦ ܠܢ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗܠܝܢ ܠܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܛܘܦܣܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܢ ܡܪܢ ܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܟܕ Xܝ
Sahd:BookPerf ܬܕܥܘܢ ܇ ܛܘܒܢܐ̈ ܐܢܬܘܢ ܐܢ ܬܥܒܕܘܢ ܐܢܝܢ̈ . [59]ܕܠܗ ܗܠܝܢ ܛܘܒܬܢܐ̈ ܠܩܘܠܣܐ ܕܡܢܗ ܠܘܬ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܐܬܐܡܪ . ܕܐܢ
Sahd:BookPerf ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܇ ܢܣܝܘܢܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ XX ܕܡܢ ܒܝ̣ܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܩܫܝܐ̈ ܘܒܥܡܠܐ̈ ܥܣܩܐ̈ . ܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܥܡ
Sahd:BookPerf ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ ܐܢܘܢ̣ ܕܠܐ ܐ̇ܪܗܒ ܘܐ̇ܙܝܥ ܗܠܝܢ ܒܗܘܢ ܡ̇ܫܬܢܕܝܢ ܒܢ ܇ ܘܒܟܣܝܐ ܘܒܓܠܝܐ ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ .
Sahd:BookPerf ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣ ܗܠܝܢ ܒܬܫܡܫܬܢ ܇ ܘܢܬܠ ܠܐܢܫ ܥ̣ܠܬܐ ܕܬܘܩܠܬܐ . ܫܟܝܚܢ̈ ܠܢ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ³ܣܝܒܪ ܚܠܦܝܢ ³ ܡܢ ܚܛܝܐ̈ ܇ ܗ̇ܘ ¹⁷ܕܙܕܩ̇ ܠܢ ܗܠܝܢ ¹⁵ܕܦܪܕܝܣܐ ܇ ܘܬܒܪܗ XX ܡܢܢ ܠܥܘܩܣܗ̇ ¹⁸ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗܐ
Sahd:BookPerf ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܐܬ̣ܦܩܕܘ ܡܢ ܡܪܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܥ̣ܒܕ ܗ̣ܘ ܗܠܝܢ ܘܢܨ̇ܠܐ ܥܠܘܗܝ ܒܚܘ̣ܒܐ ܇ ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܕܩܕܝܫܐ̈
Sahd:BookPerf . ܐܝܟܢܐ ܕܥܠܝܟ ܬܫܠܡ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܡܪܢ ܐܬܐܡ̣ܪܬ . ܕܓܒܪܐ ܠܡ ܗܠܝܢ ܓ̇ܒܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ X ܒܬܪܥܝܬܟ ܇ ܟܕ ܠܓܡܪ ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܠܗܐ ܇ ܕܟܕܘ ܠܟ ܐܣܟ̣ܠܬ ܒܝ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪ ܠܘܩܒܠܝ ܇ ܐܙܕܗܪ ܗܟܝܠ ܕܠܡܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܬܫܡܥX XX
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܠܗܐ ܆ ܠܐ ܒܟܠܝܘܡ ܘܒܟܠ ܫܥ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܢܪܚܡ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܒܬܒܥܬܐ ܕܣܟܠܘܬܟ ܕܟܡܐ ܥܙܝܙ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܢܗܘܝܢ ܠܘܬܟ
Sahd:BookPerf ܡ̇ܥܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܓܢܘܢ ܢܘ̣ܗܪܐ ܒܠܥܕ ܡܢ ܪܚ̣ܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܝܟ ܠܡܦܐܕܐ̈ ܒܗܘܢ ܢ̇ܗܪ ܐܢܬ . ܘܗܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
Sahd:BookPerf ܡܪܝܪܐ̈ ܕܣ̇ܢܐ ܐܠܗܐ . ܘܪܚܡ̣ܐ̈ ܘܚܘ̣ܒܐ ܕܡ̇ܚܒ ܢ̇ܬܡܠܐ ܗܠܝܢ ܐܟܬܐ ܘܪܘܓܙܐ ܘܩܢܐܬܐ . ܢ̇ܥܒܪ ܡܢܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܚܫܐ̈
Sahd:BookPerf ܓܝܪ ܦܐܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܗ̣ ܘܠܗܝܢ ܪܚ̇ܡ ܀ ܗܠܝܢ ܘܫܠܡܐ . ܘܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ .
Sahd:BookPerf ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܩܫܝܘܬܐ ܐܝܟ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܢܩܘܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܥܡ ܐܚܘܗܝ ܢܬܬܕܝܢ ܘܚܕ ܠܚܕ ܢܚܫ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܆ ܐܢ ܒܬܪ
Sahd:BookPerf ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ ܆ ܩ̇ܕܡ ܗܘܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܠܬܪܥܘܬܟ̣ ܘܐܦܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܬ̇ܦܘܩ ܡܢ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܕܬܬܠ ܫܡܘܢܐ ܐܚܪܝܐ . XX ܐܠܘ ܓܝܪ
Sahd:BookPerf ܢ̇ܬܕܒܪ ܚܢܢ XX ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܡܪܝܡ ܕܘܒܪܢ ܠܥܠ ܡܢ ܫܪܟܐ ܗܠܝܢ ܠܒܟܘܢ ܣܟܠܘܬܗ ܀ [86]ܘ̇ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܝܠ ܚܒܝܒܝ̈ ܆ ܕܠܥܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf XX ܡ̇ܫܠܚܝܢܢ ܇ ܐܝܟ ܚܝܒܐ̈ ܒܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܢ̇ܥ̣ܡܠܘܢܢ ܗܠܝܢ ܘܠܡ̇ܙܟܐ ܐܢܘܢ ܒܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܘܡܚܡܣܢܢܘܬܐ . ܕܕܡ ܟܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܡܘܒܕܢ̈ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܕܢ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܕܠܓܘ . [X]ܙܗܝܪܐܝܬ ܗܟܝܠ ܢ̇ܛܪ ܢܦܫܢ̣ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܐܒܕܢ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ̈ ܘܡܠܐ̈ X ܘܚܘܫܒܐ̈ . ܗܠܝܢ ܢ̇ܛܪ ܢܦܫܢ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܒܕܢ̈ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ ܡܢܢ