simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܆ ܐܠܐ ܘܡܬܚܠܨܝܢ ܓܢܒܐܝܬ̣ ܘܡܢ XX ܗܢܝܐܘܬܐ ܠܐ ܡܛܟܣܬܐ . ܗܠܝܢ ܘܡܐܝܢܘܬܐ ܘܚܒܢܢܘܬܐ ܘܩܘܛܥܐ . ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܐܢܘܢ ܬܚܠܘܨܐ̈ ܡܘܒܕܢܐ̈ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܠܒܪ ܀ ܗܠܝܢ ܚܙܘܐ ܠܐ ܢܟܦܐ ܘܓܝܪܐ . ܘܡܢ ܐܣܟܡܐ ܠܐ ܟܢܝܟܐ ܘܬܙܝܙܐ .
Sahd:BookPerf ܕܒܢܦܫܐ ܠܓܘ ܟܣܝܐܝܬ XX ܡܬܩܢܝܢ : ܘܠܚܘܫܒܐ̈ ܘܠܡܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܕܠܒܪ ܀ [X]ܦܐܪܐ̈ ܕܝܢ ܪܘܚܢܐ̈ :
Sahd:BookPerf ܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܣܝܡ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܡܬܩܢܝܢ ܓܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܛ̇ܒܘܬܐ . ܗܝܡܢܘܬܐ . ܡܟܝܟܘܬܐ . ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ . ܥܠ
Sahd:BookPerf ܘܡܬܢܛܪܝܢ . ܟܕ ܡ̇ܬܥܗܕܝܢܢ ܠܫܦܝܪܘܬ ܛܘܗܡܢ ܪܘܚܢܐ ܗܠܝܢ ܢܡܘܣܐ̣ ܠܐ ܣܝܡ . ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ . ܡܬܩܢܝܢ ܓܝܪ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܢ̈ ܠܢ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܫܒܘܩ ܠܡܚܪ ܒܩܢܘܡܢ ܇ ܗܠܝܢ ܦܘܡܢ ܠܟܠ ܡܠܐ ܣܢܝܐ Xܢ ܕܪܛܢ̣ܐ ܘܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܥܠ ܚܕܕܐ̈ .
Sahd:BookPerf . XX [15]ܠܐ ܓXܝܪ ܦܪܝܫ ܡ̇ܢ ܕܡܡܠܠ ܡܠܐ̈ ܣܢܝܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܣܦܘܬܗܘܢ̈ . ܦܘܡܗܘܢ ܡܠ̣ܐ ܠܘܛܬܐ̣ ܘܡܪܬܐ . ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ
Sahd:BookPerf . ܕܠܐ ܢܬܚܝܒ ܡܢ ܐܠܗܐ Xܝ ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܢܒܝܐ ܪܫܝܡܝܢ ܇ ܗܠܝܢ ܒܡܪܬܐ ܩܛܘܠܬܐ ܕܒܗܝܢ . [16]ܢܕܚܠ ܗܟܝܠ ܘܢܥܪܘܩ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܚ̇ܛܝ̣ܐ ܇ ܕܫ̣ܩܝܠ X¹ ܩܝ̇ܡܗ ܕܐܠܗܐ ܒܦܘܡܗ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܕܝܢ̣ܝܟ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܬ . [X1]ܙܘܥ ܗܟܝܠ ܘܕܚ̣ܠ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܠܒܪ ܕܒܐܣܟܡܐ . ܕܗܐ ܛ̇ܒ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܩܪܘܒ ܠܘܬܝ ܓܒܝܐ̈ ܡܫܬܒܗܪ ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܠܐ ܐܟ̣ܣܟ ܥܠ
Sahd:BookPerf ܓܝܕ̇X Xܝ ܕܒܠܒܐ ܥܒ̣ܕܬ ܘܫ̇ܬܩܬ ܠܟ : ܠܥ̇ܠܡ ܐܫܬܘܩ ܆ ܗܠܝܢ ܛ̇ܒ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܕܒܐܦܐ̣̈ ܘܠܘܩܒܠ ܣܝ̣ܡܢ̈ .
Sahd:BookPerf . [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܟܝ ܗܠܝܢ ܪܙܢܐܝܬ ܇ ܡܕܝܢ ܘܐܦܢ ܣ̇ܓܝ ܗܠܝܢ ܡܬܬܣܝܡ . ܐܠܐ ܠܥ̇ܘܠܐ̈ ܘܠܡܪܘܕܐ̣̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܪܙܢܐܝܬ ܇ ܡܕܝܢ ܘܐܦܢ ܣ̇ܓܝ ܢܗܘܐ X XX ܓܠ̣ܐ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܚ̇ܙܐ ܗܠܝܢ ܘܠܡܪܘܕܐ̣̈ ܘܠܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . [38]ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܟܝ
Sahd:BookPerf X ܕܝܕܥ̇ ܪܘܚܐ ܕܒܟ . ܩ̣ܕܡ ܕܘܢ ܐܢܝܢ̣̈ ܕܠܐ ܢܬܬܕܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܘܐܢ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܕܬ̇ܕܘܢ ܟܣܝܬܐ̈ ܆ ܠܟܣܝܬܟ̈ ܕܝܠܟ ܬ̇ܕܘܢ ܆
Sahd:BookPerf ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܀ XX [53]ܡܕܝܢ ܐܘ ܕܡ̇ܫܬܘܕܐ ܐܣܟܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܚܪܢܐ̈ . ܟܕ ܡܢ ܬܐܪܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܘܟܬܝܫܬܐ ܓܠܝܐܝܬ
Sahd:BookPerf ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܗܠܝܢ ܠܗܠܝܢX ܕܡܢܢ ܒܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈
Sahd:BookPerf ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐ̇ܡܪܚܬ XX ܠܡ̇ܟܬܒ ܗܠܝܢ ܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܩܠܝܠ ܕܐ̇ܡܪܚܬ XX ܠܡ̇ܟܬܒ ܠܚܘ̣ܒܟܘܢ ܇ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܛ̇ܒ ܣܓܝܐܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬ̣ܒܩܝ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬ̣ܡܠܠ . ܐܦ
Sahd:BookPerf ܕܡܢܗ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܦܪܫܐܝܬ ܐ̇ܬܟ̣ܬܒܘ . ܘܢ̇ܫܠܚ ܡܢܝ X ܗܠܝܢ ܣܓܝܐܐ̣̈ ܘܢܬܠ ܠܝ ܐܣܝܘܬܐ ܠܟܐܒܝ̈ ܇ ܒܣܡܡܢܐ̈
Sahd:BookPerf . ܡܢܐ ܢ̇ܡܠܠ ܛܝܢܐ ܠܓ̇ܒܘܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܢܫܒܚܟ ܟܝܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܝܟ̈ ܕܪܘܚ ܘܕܦܓܪ ܀ [XX]ܡܢܐ ܡܪܝ ܢܦܪܥܟ ܥܠ