simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:BookPerf ܐܝܬ ܐܢܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܥܕܠܢܐ̈ ܛ̇ܒܐ̈ ܕܠܡ̇ܥܕܠ
Sahd:BookPerf ܒܠܥܕ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܡܢܗ ܡܢ
Sahd:BookPerf ܗܘܝܬ ܘܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ .
Sahd:BookPerf ܕܒܐܠܗܐ̣ ܡ̇ܬܝܒܠܝܢܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܠ̣ܝܟܢ̈ . ܘܡܢ
Sahd:BookPerf ܟܝܢܝܐ ܕܡܠܝܠܐ̣̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̇ܠܦ . ܡܢ
Sahd:BookPerf [17]ܐܠܐ ܥܣܩܢ̈ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܠܒܨܬܐ . ܝܕܥ̇
Sahd:BookPerf ܡܪܝܡܢܘܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܬ ܘܩܪܝܒܘܬܗܘܢ ܕܠܘܬ
Sahd:BookPerf ܀ X1X]ܚܢܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܐܬܢܗܪܢܢ ܡܢ ܟܬܒܐ̈
Sahd:BookPerf ܟܕ ܠܐ ܡܘܒܕ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܐܘ ܡܫܬܚܠܦ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܡ̇ܬܦܪܫ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܘ
Sahd:BookPerf ܘܫܪܟܐ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܆ ܒܦܪܨܘܦܐ ܟܝܢܝܐ
Sahd:BookPerf : ܘܫܪܟܐ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܒܐܣܟܡܐ ܕܗ̇ܘ
Sahd:BookPerf ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡ̇ܒܨܐ </page> <page> ܗܠܝܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܘܒܐܪܥܐ̣ ܣ̣ܥܪܬ ܇ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗ̣ܘܝ̈ ܘܗ̇ܘܝܢ
Sahd:BookPerf . ܘܠܛ̇ܒܬܐ̈ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚ̣ܙܬ̇
Sahd:BookPerf Xܢ ܢܬܢܟܪܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܐܪܥܐ ܘܒܥܠܡܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ܐܦܠܐ ܗ̣ܘ
Sahd:BookPerf ܐܚܕܬ ܢܘܪܐdd </page><page> X2X]ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܠܐ ܒܠܠܝܐ
Sahd:BookPerf ܕܢ̇ܟܫܠ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ
Sahd:BookPerf ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܣ̇ܓܝ ܡܙܗܪ
Sahd:BookPerf ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ
Sahd:BookPerf ܫܘܘܕܝܟ̣ ܐܘܣܦ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܕܡܬܒܥܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܡܪܝ ܠܡ̇ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܠܕܡܬܢܩܦܝܢ ܠܟ .
Sahd:BookPerf ܨܢܝܥܝܢ ܓܝܪ ܠܡ̇ܒܚܪ ܗܠܝܢ ܒܚܟܡܬܗܘܢ ܥܠܡܢܝܬܐ ܆
Sahd:BookPerf ܝ· X0ܝX [21] ܗܠܝܢ ܡܘܠܕ ܢܩܦܐ ܕܥܡ
Sahd:BookPerf ܩܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ : ܘܒܢܝ̈ ܢܘ̣ܗܪܐ
Sahd:BookPerf ܠܙܒܢܐ̈ ܕܥܬܝܕܝܢ ܆ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ܝܢ ܐܢ
Sahd:BookPerf . . ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܥܢܐ̈ ܘܥܠܘܒܐ̈ ܕܒܥܠܡܐ
Sahd:BookPerf ܡܢܐ ܢܬܟܣܐ . ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܥܡܡܐ̈ ܗܘ
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܡܬܒܥܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . [37]ܚ̇ܙܐ
Sahd:BookPerf ܥܠܡܐ ܇ ܕܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܦܩܝܕܢ̈ . X38]ܐܡ̣ܪ
Sahd:BookPerf ܠܓܘܫܡܐ ܕܣ̇ܚ̣ܝܐ . ܗܠܝܢ ܕܗ̣ܢܘܢ ܡܘܩܕܝܢ ܠܢ
Sahd:BookPerf ܕܢܚܘܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܓܒ̣ܘ ܗܕܐ ܆
Sahd:BookPerf ܕܒܬܪܟܢ ܗܘܘ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܐܡܬܝ ܕܡܛܠ
Sahd:BookPerf ܐܦ ܠܩܘܠܣܐ ܫ̇ܘܝܢ ܗܠܝܢ . ܐܠܐ ܗ̇ܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܠܬX ܕܫܠܝܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܢܒܝܐ ܥܠ ܒܢܝ̈
Sahd:BookPerf ܕܨܥܪܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܩ̇ ܗܘܐ
Sahd:BookPerf ܥܡ ܕܟܪܐ̈ . ܗܠܝܢ X ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܕܢܣ̣ܝܟ ܒܪܦܝܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܦܐܪܐ̈ ܚܠܝܐ̈ ܇
Sahd:BookPerf . X7]ܘܡܢܘ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܕܘܝܢ ܇ ܕܒܨܒܝܢܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܫܘܚܛܐ ܕܢܩܒܬܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܡܪܢ ܡܫܝܚܐ
Sahd:BookPerf ܡܘܬܪ ܟܠܝܢܐ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܠܡܛܪ ܩܕܝܫܘܬܐ ܇
Sahd:BookPerf ܇ ܠܡܬܪܚܩܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܇ ܘܡܫܬܝܐ ܇
Sahd:BookPerf ܥܠ ܐܪܥܐ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܛܪܘ ܡܫܡܠܐܝܬ̣
Sahd:BookPerf X0ܝX ܘܡܢ̣ܘ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܢ̇ܒܟܐ ܘܢܬܐܒܠ
Sahd:BookPerf . ܕܐܝܟ XX ܗܠܝܢ ܗܘܘܘܐܦ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܟܠܗܘܢ
Sahd:BookPerf [XX]ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܗܠܝܢ . ¹ܕܗܐ ܟܕ
Sahd:BookPerf ܕܬܫܬܘܘܢ ܠܡܥܪܩ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕܢ̈ ܘܬܩܘܡܘܢ ܩܕܡ
Sahd:BookPerf ܕܟܕ ܬܠ̣ܝܢ ܒܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܩܪܐ̈ ܕܐܪܥܐ
Sahd:BookPerf ܕܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܫܟ̣ܝܚܐ : ܐܠܐ </page>
Sahd:BookPerf ܕܡܢܬܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܩܪܐ̈ .
Sahd:BookPerf ܠܗ . ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܪܥܝܬܐ ܢ̇ܕܟܐ .
Sahd:BookPerf . ²ܘܐܢܐ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܢܡܘܣܐ ܗܢܐ
Sahd:BookPerf ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܘܡܠܠ ܗܠܝܢ ܕܪܘܚܐ . ܘܐܢ
Sahd:BookPerf [XX]ܐܢ ܓܝܪ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܒܚܢܢܐܝܬ ܘܒܪܡܘܬ
Sahd:BookPerf ܕܠܐ ܕܝܠܟ ܇ ܗܠܝܢ ܕܟܒܪ ܚܪܫܐ ܐܢܬ
Sahd:BookPerf ܠܡ̇ܒܥܐ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ X ܢܒܥܐ̣⁸ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ̈
Sahd:BookPerf ܆ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܦ̇ܐܝܢ ܠܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܕܐܠܗܐ ܕܕܚ̇ܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܫܒܩܗ̇ ܟܠ
Sahd:BookPerf . X X ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܬܘܒܝ ܠܘܬܝ
Sahd:BookPerf ܓܕܫܐ̈ ܘܕܣܓܝܐܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܘܗܝ̈ ܢܩܝܢ ܆
Sahd:BookPerf ܗܘܒܠܚܘܕ ܒܝܠܝܕܝ̈ ܢܫܐܕܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܬܪܝܡ ܇ XX
Sahd:BookPerf ܐܦ ܗ̣ܘ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܠܩܘܦܚܟ ܆ ܕܕܡ
Sahd:BookPerf ܕܝܢ ܠܐ ܫܟ̣ܝܚܢ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܡܛܠ ܥܡܝܩܘܬ
Sahd:BookPerf ܘܢܗܘܐ ܕܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܚܪܪܐܢܬ ܐܝܟ ܗܕܡܐ
Sahd:BookPerf ܡܪܝܐ ܠܡ̇ܥܒܕ ܥܡ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܘܪܒ ܐܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܢܗܠܟ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܠܝܢ ܢܣܝܒܪ ܐܠܗܐ .
Sahd:BookPerf ܬ̇ܢܐܐܢܐ ܒܡܠܬܝ X ܗܠܝܢ ܪܚܝܩܐ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf . ܘܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܡܘܕܥܢ̈ ܕܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕ
Sahd:BookPerf ܡܢ ܐܝܟܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܠܐ
Sahd:BookPerf ܘܒܕܪܥܐ ܕܝܠܝ ܥ̇ܒܕܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܇ ܘܟܢ̣ܫܬܗ̇
Sahd:BookPerf . </page><page> [XX]ܘܐܢ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܝܪܢ̈ ܗܟܢ ܐܘܬ̣ܪܝ̈
Sahd:BookPerf ܥܡ̣ܠܝܢ̈ : ܘܢܫܘܛ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܟܕ ܚ̇ܝܪܝܢܢ
Sahd:BookPerf ܥܡܝ ܆ ܫܡܫܝ̈ ܗܠܝܢ ܐܝܕܝ̈ . ܘܟܠܡܕܡ
Sahd:BookPerf . ܘܬܚܘܝܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܡ̇ܝܬܐ ܠܚܘܦܛܗܘܢ
Sahd:BookPerf ܕܥ̣ܒܕܬܘܢ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܝ̈ ܙܥܘܪܐ̇̈ ܠܝ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܓܝܪ ܪܚ̇ܡ ܗܠܝܢ ܕܝܥܢܘܬܐ . ܐܠܐ
Sahd:BookPerf ܥܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ . ܡܠܐܟܝܗܘܢ̈
Sahd:BookPerf . ܐܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܠܝܬ ܆ ܣܪܝܩܐ
Sahd:BookPerf ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܢܬ ܠܐ
Sahd:BookPerf ܕܢ̇ܫܩܐ ܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ
Sahd:BookPerf ܒܡܟܝܟܘܬܗ ܕܟܕ Xܝ ܗܠܝܢ ܝܕܥ̇ܝܢܢ ܘܥ̇ܒܕܝܢ ܚܢܢ
Sahd:BookPerf ܐܬܐܡܪ . ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܬܕܥܘܢ ܇ ܛܘܒܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܟܕ ܡܣܝܒܪܝܢܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܇ ܢܣܝܘܢܐ̈
Sahd:BookPerf ܠܢ ܡܢܓܕܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܡܫܬܐܠ ܐܢܐ ܠܡ̇ܓܠܐ
Sahd:BookPerf ܫܟܝܚܢ̈ ܠܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܒܟܠܙܒܢ̣ ܘܒܟܠ
Sahd:BookPerf ¹⁸ܕܚܛܝ̣ܬܐ . ܗܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ³ܣܝܒܪ ܚܠܦܝܢ
Sahd:BookPerf ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܕܩܕܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܣ̇ܥܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ
Sahd:BookPerf ܒܠܒܗ ܠܐܐܝܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܐܝܟܢܐ </page><page> ܕܥܠܝܟ
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܬܫܡܥX XX ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܇
Sahd:BookPerf ܐܢܬ ܕܢܗܘܝܢ ܠܘܬܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܆
Sahd:BookPerf ܘܗܐ̣ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܠܝܢ ܡ̇ܥܠܝܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܘܠܓܢܘܢ
Sahd:BookPerf ܡܢܢ ܚܒܝܒܝ̈ ܚܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܪܝܪܐ̈ ܕܣ̇ܢܐ ܐܠܗܐ
Sahd:BookPerf ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܢܝܚܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܦܐܪܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ
Sahd:BookPerf ܆ ܐܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܣ̣ܟܠ ܒܗ̇ ܟܕ
Sahd:BookPerf XX ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܡܫܬܘܕܥ ܗܘܐ ܆
Sahd:BookPerf ܆ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢ̇ܬܕܒܪ ܚܢܢ XX
Sahd:BookPerf ܕܕܡ ܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ XX ܡ̇ܫܠܚܝܢܢ ܇
Sahd:BookPerf ܢ̇ܛܪ ܢܦܫܢ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܘܒܕܢ̈ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ
Sahd:BookPerf ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܢ̇ܛܪܘܕ ܡܢܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܕܢ̈ ܇ ܐ̇ܡܪ