simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܫܝܚܐ . [X]ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܗܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ¹ܥܡ ܝܕܥܬܗܝܢ̈ ²ܕܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܐܦ ܒܘܣܡܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܠܡܠܐܟܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܚܘܒܗܘܢ ܕܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܠܝܐܝܬ ܝܠܦܢܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܐܡܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܕܡ . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܡܛܝܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ . ܘܐܝܟܐX⁰ ܕܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܘܠܓܐ̈ ܇ ܐܝܟܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܡܘܟܠܝܗ̇̈ ܕܫܝܘܠ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܟܠ ܠܡ ܕܢ̣ܥܒܕ ܗܠܝܢ ܢ̣ܚܐ ܒܗܝܢ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܢܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܛܪܘܢܐܝܬ X ܡܕܒܪܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܡܠܬܐ ܫܚܝܡܬܐ ܥܘܕܪܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܠܗܘܢ ܢ̇ܓܙܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܠܥܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܇ ¹ܘܠܘܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts : ܩ̇ܒ̣ܠ ܚܘܕܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܒܝܕ ܩܝܡܬܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܩܕܬܘܢ ܠܝ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܡܥܒܕ ܇ ܟܕ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts [X]ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܡܪܢܢ ܗܠܝܢ ܘܥܒܕܢܢ ܒܗܝܢ ܡܥܠܝܘܬܐ¹
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܬܚ̇ܬ̣ܡ ܘܬܓܡܘܪ ܠܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܇ ܘܒܐܝ̣ܕܝ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܢܬܩܪܒ ܠܐܪܙܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܚܝܠܐ̈ ܘܐܠܗܝܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܘܡܐ ܕܦܢܛܩܘܣܛܐ̈ ܕܗ̣ܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܗ ܐܫܬܡܫ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܆ ܙܕܩܐܝܬ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܬܪܐܐ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܢܘܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܆