simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܕܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܐܝܟ ܚܘܪܩܢܐܐܠܗܝܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܦܘܩܕܢܐ̈ ܢܡܘܣܝܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܙܓܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢ̣ܬܕܠܝܢXܢ̈ ܗܘܝ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗ ܘܠܘܬܗ ܡܫܬܡܫܢ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢ̣ܫܩܠܝܘܗܝ ܠܢܒܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܝܐ̈ ܇ ܘܢܪܝܡܝܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓܠܝܢܐ̈ ܐܠܗ܏ܝܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܠܦܘܗܝ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܥܡ ܫܪܟܐ . ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܟܦܪܝܢ ܒܥܒܘܕܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܒܪܝܬܗ̈ ܕܥܒܘܕܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܬܢܢ ܇ ܐܝܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܣܘܓܐܐ ܕܦܣܝܩܬܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܝܢ . ܢܐܡܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܥܡ ܣܛܢܐ ܬܪܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܢܒ ܗܘܝ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܝܬܐ̈ . [X]ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܐܓܘܢܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܪܚܡܬ ܟܣܦܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ Xܢܝܡܐ ܕܒܝܫܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟܣܝܐ ܆ ܘܢܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܟܐܦܐ̈ ܠܚܡܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܝܣܪܝܠ ܐܚܝܟ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪܝܘ ܗܘܘ ܒܢܝܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܕܓܠܘܬܐ ܇ ܘܫܘܪܥܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܦ̇ܪܣ ܗܘܐ ܩܕܡ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܗܘܝܢ̈ ܗܘܝ ܟܐܦܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܚܡܐ ܇ ܘܡܛܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܓ̇ܠ ܗܘܐ ܠܦܘܪܣܘܗܝ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܫ̇ܪܐ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܘܝܡܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܫܘܕܥܢܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܡܪܘܬܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܨܒܘܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܨܝܢ̈ ܗܘܝ ܠܡܬܚܙܝܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܠܥܠ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܪܢ ܇ ¹ܘܠܘܬ